- 22 december 1955 - - 210- zieningen dienen te worden getroffen. B&W stellen zich op het standpunt, dat daarvoor eerst in 1957 middelen beschikbaar zullen kunnen worden gesteld. Spreker betreurt het, dat het college daarbij niet heeft medegedeeld, dat de raadscommissie voor het Slachthuis deze voorzieningen zodanig urgent acht, dat zij in de concept-begroting de daarvoor benodigde uitgaven in 1955 reeds had aanvaard» De raad en ook de Commissie voor het Slachthuis hebben er recht op, dat zoiets wordt medegedeeld. Persoonlijk heeft spreker bij zijn instemming in de commis sievergadering reeds het voorbehoud gemaakt, dat zijn oordeel wel licht anders zou uitvallen, wanneer hij deze uitgaven kon bezien in het licht van de gehele begroting. Het zal hem daarom ook niet zo heel moeilijk vallen om zich nu aan te sluiten bij het voor stel van het college om deze voorzieningen tot 1957 uit "te stel len, vooral niet, omdat de voorbereiding daarvan nog wel zoveel tijd zal vergen, dat op zijn vroegst in de tweede helft van 1956 begonnen had kunnen worden. Aan zijn instemming met het voorstel van B&W verbindt spre ker evenwel de voorwaarde, dat niet ook de voorbereiding wordt uitgesteld. Er moet integendeel voor worden zorggedragen, dat bij het indienen van de begroting 1957 alle voorbereidende werk is voltooid, zodat in januari 1957? zodra het weer het toestaat, dadelijk met de uitvoering kan worden begonnen. Het gebouw van de Keuringsdienst is niet meer dan een bouw val. Dit is geen te sterke uitdrukking. De huidenbergplaats spot met alle eisen van hygiëne om van een bewaargelegenheid van ka davers en verder afval maar te zwijgen. Deze toestanden zijn onduldbaar en een blaam voor de 'gemeente. Dit mag geen dag langer duren dan onvermijdelijk is. Mocht het nodig zijn een beperkt krediet beschikbaar te stellen om de voorbereidingen tot in het laatste stadium te doen plaatsvinden, dan vertrouwt spreker, dat het college daar de middelen alsnog voor zal kunnen vinden. De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat het volkomen juist is, dat de voorzieningen voor het Slachthuis op de concept-begro ting voorkwamen. Bij de samenstelling daarvan was echter nog geen overzicht van de totale begroting aanwezig. Toen dit totale over zicht er wel was, bleek in het college overduidelijk, dat op ver schillende dingen moest worden bezuinigd. Het leeuwenaandeel van de bezuinigingen is gevonden bij het hoofdstuk Openbare Werken. Het is echter logisch, dat ook ten aanzien van andere diensten bezuinigingen "werden doorgevoerd. De kwestie van de verbouwing van het Slachthuis is nog niet in het college behandeld. De tekeningen daarvoor zijn onlangs pas gereedgekomen. Er is nog geen bestek, terwijl er natuurlijk ook nog geen bouwvolume voor deze verbouwing is beschikbaar ge steld. Dit alles overwegende is het college tot de overtuiging gekomen, dat deze verbouwing in aanmerking komt om uitgesteld te ïtrorden tot 1957» Dit impliceert overigens niet, dat er in 1956 geen voorbereidende maatregelen zullen worden genomen. De zaak zal in ieder geval zo spoedig mogelijk worden uitgewerkt. Wan neer deze verbouwing echter wel op de begroting was blijven staan zou de uitvoering daarvan, gezien de beschikbaarstelling van bouw volume en gezien de beperkte middelen van Gemeentewerken, ook heus niet vóór 1957 geschieden. De heer ORANJE merkt op, dat niet is geantwoord op de vraag waarom geen mededeling aan de raad is gedaan van het feit, dat - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 472