-- 22 december 1955 212. keer niet is thuis getroffen en de volgende keer een "biljet van 100,niet "bij de incasseerder gewisseld kon krijgen, een aanmaning krijgt zo spoedig mogelijk de achterstallige huur te voldoen. De VOORZITTER zegt, dat dit een uitzondering is geweest. De heer CLEMENS neemt dit gaarne aan. Op dergelijke dingen moet echter gelet worden. Het zou wat anders zijn geweest, als er een grote huurschuld had gestaan. De heer ORANJE heeft er "bij het afdelingsonderzoek op gewe zen, dat het Woningbedrijf in sommige complexen winst maakt op de verhuur van warmwaterapparaten en op de waterleverantie. Hij kan de wenselijkheid erkennen, dat enige administratiekosten in reke ning worden gebracht, maar acht het in beide gevallen onjuist dat het bedrijf zodanige bedragen berekent, dat van winst gesproken zou kunnen worden. Met voldoening heeft hij dan ook kennis geno men van de mededeling, dat met ingang van 1 januari de berekende bedragen gecorrigeerd zullen worden. Het college spreekt daarbij echter alleen van de geisers, terwijl zijn bezwaren het sterkst gelden voor een te hoog doorberekend waterverbruik. Water toch is zozeer een eerste levensbehoefte, dat het gemeentelijk woning bedrijf daarop in geen geval stille winsten mag maken. De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat bij een gehouden onder zoek is gebleken, dat aan water meer wordt ontvangen dan uitge geven. Het ligt in de bedoeling het tarief met een dubbeltje te verlagen. De heer PIEREN ziet met belangstelling het overzicht tege moet van wat aan de bouwverenigingen als watertarieven in reke ning wordt gebracht. De begroting voor het Woningbedrijf wordt zonder hoofde lijke stemming vastgesteld. Bedrijf Gemeentewerken. Mevrouw LANDWEER-de Visser heeft in de bus horen vertellen, dat bij de boomvellerij op de Nieuweweg arbeiders van Gemeente werken zijn weggegaan, toen zij een boom gedeeltelijk hadden ge hakt. Het gevolg is geweest, dat de bouw 's nachts of tegen de morgen is omgevallen. Dat dit door de wind zou zijn geschied, is niet aan te nemen, daar er geen hevige wind stond. Het publiek reageert daarop mets Ach ja, die arbeiders zijn zo gemakkelijk, als het vijf uur is verdwijnen zij, klaar of niet klaar; het komt er voor hen ook niet op aan, zij strijken 1 s za terdags toch hun salaris op. Intussen zijn levensgevaarlijke dingen gebeurd, waarbij ook de gemeente schade lijdt. Zij toch zal wel moeten opdraaien voor de beschadiging van het electriciteitsnet en voor de schade van de bakker, die de volgende dag, daar de stroom praktisch was uit geschakeld, niet kon bakken. Ter voorkoming van onjuiste gevolgtrekkingen van het publiek zou spreekster gaarne vernemen, of de arbeiders hiervoor verant woordelijk zijn dan wel of ter plaatse een opzichter aanwezig was, die verantwoordelijk moet worden geacht. De wethouder VAN ZADELHOFF kan deze vraag tot zijn spijt nog niet beantwoorden. Voor zover hij is ingelicht, zijn niet de arbeiders verantwoordelijk. Misschien kan hij hier vanmiddag meer over mededelen. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 476