-- 22 december 1955 214* De VOORZITTER zegt de heer A.P. Hilhorst gaarne toe, dat de post voor het betegelen van trottoirs zal worden beschouwd als een verzamelpostwaarvan een gedeelte kan worden gebruikt voor het teren van wegen. Mevrouw POLET-Musler vraagt,of dan niet de raad moet vast stellen, welke wegen daarvoor het eerst in aanmerking komen. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat men nog altijd kans heeft gezien, ook andere dan de trottoirs die in de begroting waren opgenomen, gereed te krijgen. Ook in 1955 w&s dat het ge val De heer CLEMENS is verheugd, dat B&W bereid zijn over de waterafvoer van de Postweg in overleg te treden met de heer Tam mer, die bereid is toe te staan, dat er een provisorische leiding naar zijn grintkuil wordt aangelegd. De heer BUTZELAAR is ter ore gekomen, dat de Nederlandsche Spoorwegen met de voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van de spoorwegovergang nabij de Talmalaan klaar zijn, doch dat het wachten is op de gemeente. De VOORZITTER zegt, dat nog niet zo lang geleden een hoofd ingenieur van de Nederlandsche Spoorwegen hem heeft medegedeeld, dat de Amerikaanse bomen nog niet konden worden geleverd. Het wachten is dus niet op de gemeente. De heer GRIFT gelooft, dat het de arbeidsproduktiviteit zeer ten goede zou komen, wanneer de wegen worden aangelegd voor dat met de bouw wordt begonnen. De wethouder VAN ZADELHOFF is het daar volkomen mede eens. De heeft Grift doelt met zijn opmerking waarschijnlijk op het plan Van Lenneplaan. Daar is men begonnen te bouwen, zodra de grond in handen van de gemeente was. Er is in sommige gevallen zelfs met de bouw van schuurtjes even moeten worden gewacht, om dat de daarvoor benodigde grond nog niet beschikbaar was. ,Daar was het dus niet mogelijk eerst de wegen klaar te hebben. In Soesterberg zijn echter de wegen wel reeds klaar, terwijl de hui zen nog moeten worden gebouwd. Waar het mogelijk is, worden eerst de wegen aangelegd. De heer ORANJE merkt op, dat men bij de verbinding tussen de Bonifaciusstraat en de Ericaweg ook bouwt zonder dat de weg klaar is. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat daar de zaak geheel anders ligt dan bij het terrein bij de Van Lenneplaan. De heer ORANJE; Het principe blijft toch hetzelfde. De wethouder VAN ZADELHOFF; Het principe wel.Men moet echter er rekening mede houden, dat de gemeente slechts twee en sinds kort drie ambtenaren voor dit werk beschikbaar heeft. Het zou echter ook niet juist zijn, wanneer ongelimiteerd ambtenaren zouden worden aangesteld, omdat niet ieder jaar een zo overladen bouwprogramma wordt verwezenlijkt als in het afgelopen jaar. De heer ORANJE heeft de indruk, dat geheel andere, name lijk economische, motieven een rol hebben gespeeld om de wegen niet van te voren aan te leggen. Wanneer een weg vóór het bouwen der woningen wordt gemaakt en de voor de bouw benodigde zware vrachtauto's rijden daarover, dan zal deze weg in negen van de tien gevallen kapot worden gereden. Nadat de bouw gereed is, zou men dan opnieuw aan de gang kunnen gaan. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat dit niet het motief - is -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 480