12. - 22 december 1955 -- 21 6. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeent Soest op donderdag 22 december 1955 "te 14 uur. (Voortzetting van de vergadering op donderdag 22 december 1955 te 9 uur). VOORZITTER: de burgemeester, de heer MrS.P. Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.J.J.M. Festen. Tegenwoordig de leden: C. van Andel, J. van den Arend, A. Brouwer, H. A. Butzelaar, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, P. Grift, K. de Haan, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst, H.C. Klarenbeek, mevrouw S.G. Landweer- de Visser, Dr. D.J.P. Oranje, P.C. Pieren, mevrouw S.M. Polet-Musler J.A. Schaafsma, M.M. van Vfely en W.G. van Zadelhoff. Afwezig met kennisgeving het lid: J.D.L. Zoetelief. De VOORZITTER heropent de vergadering en stelt aan de orde de voortzetting van de behandeling van: Voorstel tot vaststelling van de begroting der gemeente en die der be drijven en tot goedkeuring van de begroting van maatschappelijk hulp betoon voor het dienstjaar 1956. Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het Bedrijf Gemeentewerken De heer VAN WELY vraagt het woord over artikel 21 op bladzijde 55 van de begrotingen van de bedrijven en instellingen. De VOORZITTER merkt op, dat bladzijde 35 reeds in de ochtendver gadering is afgehandeld. Mevrouw POLET-Musler stelt voor thans reeds te besluiten de ver gadering om 17*30 uur te schorsen tot hedenavond. Een andere mogelijk heid om de middagvergadering niet te lang te doen zijn is, dat de spreektijd enigszins wordt gerantsoeneerd. De VOORZITTER acht het het beste de begroting in ieder geval in deze middagzitting af te handelen. Als de begrotingsbehandeling om 17.30 uur nog niet geëindigd is, kan nog enige tijd worden doorverga derd. Het stellen van een tijdslimiet acht spreker niet goed mogelijk, daar niet over alle punten van de begroting lang gepraat zal worden. De heer GRIFT: U kunt de raadsleden wel aanbevelen om niet iets te zeggen, wanneer een medelid hetzelfde reeds in het midden heeft gebracht De VOORZITTER dringt bij de raadsleden op enige beperking aan. De heer CLEMENS doet amende honorable voor zijn in de afdelings vergadering abusievelijk gemaakte opmerking, dat met name bij de Prof. Lorentzlaan en de Chr. Huygenslaan de antecedenten van hen, naar wie deze straten zijn genoemd, niet op de naamborden waren vermeld. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, of de wethouder reeds antwoor kan geven op haar vragen betreffende het ongeluk op de Nieuweweg. De wethouder VAN ZADELHOFF kan hierop tot zijn spijt nog geen afdoend antwoord geven. De begroting van het Bedrijf Gemeentewerken wordt hierna zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Wegenf onds Hierbij stelt de Voorzitter aan de orde: Ontwerp-besluit tot vaststelling van de over 1956 verschuldigde bedra gen voor aanleg en onderhoud van wegen. Dit ontwerp-besluit ivordt zonder discussie en zonder hoofdelij ke stemming vastgesteld. De begroting voor het Wegenfonds wordt zonder discussie en zon der hoofdelijke stemming vastgesteld. - Grondbedrijf -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 484