22 december 1955 -- 217* Grondbedrijf De begroting voor het Grondbedrijf wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Gasbedrijf Hierbij stelt de Voorzitter aan de orde; Voorstel tot verhoging van de gasprijs met 1 cent (voor in dustrie met 1,15 cent) per m3 (nota van wijzigingen IV-757)* De heer PIEREN kan zich met de voorgestelde verhoging van de gasprijs, waarover zowel in de afdelingen als in de vergadering van de Gascommissie uitvoerig is gesproken, gezien de gehele gas- positie in Nederland, niet verenigen. Destijds is Soest, waarschijn lijk omdat het geen produktiebedrijf heeft, buiten de combinatie voor Centraal-Nederland gehouden. Door de Rijksdienst Gasvoorzie- ning wordt vrijwel alles opgekocht. Soest krijgt zijn gas niet via de gasvoorziening Centraal Nederland, maar via Baarn. Bij een zo ingewikkelde stand van zaken vraagt spreker zich af, of de voorgestelde gasprijsvoorziening noodzakelijk is. Hij zou liever zien dat een egalisatiefonds tot stand kwam, waaruit de verliezen konden worden gedekt. Hij gaat er echter volledig mee akkoord dat de ind-ustrie de hogere kostprijs voor het gas moet betalen en zou haar ook willen laten delen in de distributiekosten De heer ORANJE moet tot zijn spijt constateren, dat het college de raad gedeeltelijk verkeerd en gedeeltelijk onvoldoende heeft voorgelicht over wat terzake het standpunt is van de betrok ken raadscommissie. Hij is daarom wel genoodzaakt van zijn kant de raad omtrent de zienswijze van de Gascommissie voor te lichten. De Gascommissie heeft bezwaar de tarieven te verhogen. Niet omdat het kookgas daardoor duurder wordt. Het kookgas maakt op het huishoudelijk budget niet zo'n belangrijke post uit, dat de hogere kosten (buiten verband van andere mogelijke prijsstijgingen gezien) het huiselijk leven in zodanige mate behoeven te bezwoeren, dat het Gasbedrijf daar belangrijke offers voor zou moeten brengen. Aan d.e andere kant maakt de leverantie van kookgas slechts een klein ge deelte uit van de ontvangsten, te klein om de verliezen te dekken. Waar het om gaat, dat zijn de grotere verbruikers en de groot verbruikers, dat zijn de klanten met gasgeisers en andere verwar mingsapparaten en de industrieën die gas verbruiken. Het bedrijf heeft 127.500,-- in verhuurde gasgeisers geïnvesteerd. Deze huren kunnen worden opgezegd. Het zijn deze gas geisers, die het overgrote deel van de hogere inkomsten van de ta rief sverhoging zullen moeten opbrengen. Hierop zijn naar het oordeel van de commissie drie reacties te verwachten; a. Er zullen gebruikers zijn, die zich door de propaganda en de tariefsverlagingen van de P.U.E.M. zullen laten bewegen hun huur op te zeggen en op boilers over te gaan. Dit betekent voor het bedrijf debietsvermindering en een stock van reeds gebruik te toestellen, waarop de afschrijving moet doorgaan zonder dat er huurontvangsten tegenover staan. b. Er zullen gebruikers zijn die door minder van hun toestellen te profiteren, zullen pogen aan de meerkosten van de tariefsver hoging te ontkomen. Dus vermindering van het debiet. c. Afremming van de in gang zijnde debietstoename door nieuwe aan- - sluitingen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 486