- 24 - NATUUR-, LANDSCHAPS- EN STEDELIJK SCHOON. -1.853-2 Verslag schoonheidscom missie over 1954 Benoeming plaatsvervangend lid der schoonheidscommis sie ("benoemd de heer H. Bunders) KUNST, WETENSCHAP EN LETTEREN. 1 .854 Overname van het openlucht theater Verzoek van de Federaties voor Muziekvereniging om de plaatselijke muziek korpsen subsidie te verle nen SPORT, RECREATIE, FEESTEN. -1.855 Beschikbaarstellen crediet voor het uitwerken van plan nen inzake het aanleggen van sportvelden.. Toekenning subsidie aan de comité's te Soest en Soes- terberg tot viering van de 10e Bevrijdingsdag op 5-5-'55, alsmede het be schikbaarstellen bedrag voor aankoop bevrijdings bekers voor de schoolgaan de jeugd en het verlenen crediet voor aanschaffing schijnwerpers Beschikbaarstellen cre diet voor de aanleg van een sportterrein aan de Bos straat en verbetering van het sportterrein aan de Schrikslaan Beschikbaarstellen rente loos voorschot groot 2.500,-- voor het aan schaffen van een clubgebouvf door de ijsver"Peters Baan" Beschikbaarstellen crediet voor het opmaken door Ned. Heidemij.van een plan tot aanleg sportcomplex nabij de 'Lazarusberg" Vaststelling van een nieuwe kampeerverordening 25 mrt55 41/42 28 okt. '55 142 21 dec. '55 187 22 dec. 55 231 9 febr.55 30 25 mrt. '55 52/53 27 juni '55 81/83 27 juni 55 86 12 aug. '55 103 21 dec. '55 185

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 48