22 december 1955 219. wachten staat, is een ieder duidelijk. Spreker geeft de raad in overweging het advies van de com missie te volgen en niet tot tariefsverhoging over te gaan. De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat het voor het college, en speciaal voor hem persoonlijk zeer pijnlijk is deze tariefsver hoging te moeten voorstellen. Ook vanuit de gezichtshoek van het "bedrijf is tariefsverhoging zeer onaangenaam, omdat daardoor mis schien debiet verloren gaat. In het particuliere bedrijf is het soms mogelijk een jaar verlies te accepteren in de wetenschap, dat het financieel verantwoord is, omdat het in volgende jaren weer goedgemaakt kan worden. Er moeten dan echter ook dekkingsmiddelen aanwezig zijn. Blijkens de nota van aanbieding was het college aanvankelijk van mening, dat niet tot tariefsverhoging moest worden overgegaan. Het wilde het tekort opvangen uit het reservefonds van 50.000,--, dat dan in twee jaar zou worden opgesoupeerd. Daarna zouden de nieuwe gastarieven bekend zijn. Achteraf bleek, dat de inkoopprijs van het gas met ongeveer een cent per mj zal worden verhoogd. Dit had het college niet kunnen voorzien. Daardoor zal het verlies niet 29.000,-- doch rond 62.000,-- bedragen. Dit kan nooit worden gefinancierd uit het reservefonds. Daarom heeft het college voorge steld de gastarieven met 1 cent (voor de industrie met 1,15 cent) per mj te verhogen. Het zou inderdaad gemakkelijk zijn, wanneer de stroppen van komende jaren door een nivelleringsfonds konden worden opgevangen. Waar haalt men echter het geld voor zo'n fonds vandaan? Bovendien is deze handelwijze in strijd met de Begrotings- en Rekeningsvoor schriften. Artikel 41 van deze voorschriften bepaalt, dat alleen indien een bedrijf in de aanvangsjaren nog niet voldoende draag kracht heeft bereikt, een eventueel nadelig saldo in de boeken van het bedrijf mag blijven staan. Het Gasbedrijf te Soest bestaat echter al vele jaren. Het verlies op dit bedrijf mag dan ook niet uit de kapitaal-dienst worden betaald. Het zou een onjuiste politiek zijn om tekorten op te vangen door middel van leningen. De nadelige saldi moeten door het bedrijf zelf kunnen worden opgevangen. De heer Pieren heeft opgemerkt, dat Soest niet is toegelaten tot de gemeenschappelijke regeling Centraal-Nederland, waardoor het verplicht is via Baarn het gas van Hilversum te betrekken. Dit is niet juist. Het gas wordt in feite betrokken van Centraal-Nederland via de Rijksgasvoorziening. Ook wanneer het gas rechtstreeks van Hilversum zou worden betrokken, zou tot tariefsverhoging moeten worden overgegaan. De compressiekosten zouden in dat geval namelijk veel hoger worden dan thans. Aan de verhoging van de inkoopprijs van het gas met 1 cent is dan ook niet te ontkomen. Zeker is echter, dat tegen november 1958 de verlaagde inkoop prijs zal ingaan. Hoe deze prijs precies zal zijn, zal de toekomst leren. In antwoord aan de heer Oranje zegt spreker niet te geloven, dat door deze tariefsverhoging een belangrijke vermindering van de afzet zal plaatsvinden. Degenen, die een geiser hebben, zullen in verband met de aanlegkosten niet zo gemakkelijk op een boiler over schakelen. Zij betalen dan liever een cent meer voor het gas. Boven dien zal de calorische waarde van het gas belangrijk stijgen. De calorische waarde zal van 5800 op 4100 worden gebracht. Dit is een verhoging van ongeveer 6%, terwijl de tariefsverhoging ook ongeveer - 6/0 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 490