- 22 december 1955 -- 220. 6% bedraagt, zodat deze wordt gecompenseerd door de betere kwaliteit van het gas. Het gas zal bovendien een constante calorische waarde hebben, hetgeen ook een voordelige invloed op het gebruik zal hebben. De heer ORANJE zegt, dat artikel 41 van de Begrotings- en Reke ningsvoorschriften inderdaad niet slaat op het Gasbedrijf van Soest. Men heeft hier niet te kampen met de eerste moeilijkheden van een nieuw bedrijf. Het Gasbedrijf is een gezond bedrijf, dat echter door de overgangsperiode van het ogenblik tijdelijk in moeilijkheden komt te verkeren. Dat men hier absoluut heeft te doen met een overgangs periode, blijkt ook uit de mededeling van de wethouder, dat in ieder geval op een verlaagde inkoopprijs tegen november 1958 mag worden ge rekend. Dit is een kortere termijn dan die waarmede de commissie van bijstand rekening heeft gehouden. De becijfering van de commissie is dus bepaald ongunstig gesteld. Dat artikel 41 van de Begrotings- en Rekeningsvoorschriften de raad zou beletten in de overgangsperiode dit tijdelijke verlies door een egalisatiefonds op te vangen, kan spreker vooralsnog niet inzien. Of door deze tariefsverhoging al dan niet vele mensen van een gas- geiser op een boiler zullen overschakelen, kan spreker niet beoordelen. Dit is een onzekere factor. Het is evenwel onjuist geen rekening te houden met de mogelijkheid, dat het wel zal gebeuren. Bij mensen, die voor de keuze staan om een geiser dan wel een boiler aan te schaffen, bestaat grote kans dat de schaal naar de kant van de boiler zal over slaan. Dit geldt temeer nu de P.U.E.M. zo'n propaganda maakt met het goedkopere elektriciteitstarief. Over de industrie heeft de wethouder spreker niet geantwoord. Volgens het standpunt van de v/ethouder zou de verhoging van de calorische waarde met 6% een debietsvermindering tengevolge moeten hebben. Het betoog van de wethouder houdt immers in, dat men minder gas nodig heeft dan voorheen. Spreker ziet de invloed van de verhoogde calorische waarde echter anders. Bij het bereiden van de maaltijd zal het eten inderdaad sneller koken. Als het eten eenmaal kookt, doet het echter weinig ter zake, of het aan de kook wordt gehouden door gas van hogere dan wel van lagere calorische waarde. Met betrekking tot de geisers zal de hogere calorische waarde alleen tengevolge hebben, dat het water een paar graden heter wordt. De hogere calorische waarde zal ook hier geen aanleiding geven tot ver mindering van het gebruik. Naar sprekers oordeel is het noodzakelijk de termijn van nog geen drie jaar, namelijk tot 1 november 1958, door een lening te overbrug gen. Dit zou een verhoging van de gasprijs inhouden van nog geen halve cent per m3Afronding van het tarief is dan haast voldoende voor ren te en aflossing van deze lening. De Gascommissie raadt de gemeenteraad dan ook met nadruk aan de voorgestelde tariefsverhoging af te wijzen. Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt, dat de wethouder er blijkbaar niet aan heeft gedacht, dat men de huurgeisers elk ogenblik zonder kosten kan laten weghalen. Wanneer men die laat vervangen door boilers, krijgt het Gasbedrijf, dat daarin een aanzienlijk bedrag heeft ge stoken, zijn geisers terug. Ook de directeur heeft al op deze mogelijk heid gewezen. Het zou zeer ongewenst zijn, als het bedrijf straks met die geisers kwam te zitten. Mevrouw POLET-Musler spreekt er haar verwondering over uit, dat de raad niet van het standpunt van de Gascommissie op de hoogte is ge bracht, al geeft zij toe dat daarnaar, toen werd medegedeeld dat in - verband -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 492