-- 22 december 1955 -- 221 verband met de stijging van de inkoopprijs van het gas de gasprijs zou moeten worden verhoogd, door niemand is gevraagd. De door de Gascommissie voorgestelde oplossing is zeer in teressant en aantrekkelijk. Waar bovendien de voor het reservefonds genoemde bedragen een aanmerkelijk verschil vertonen (de wethouder sprak van ƒ.50.000,-- en de heer Oranje van een ton) zou spreekster gaarne zien dat het voorstel werd teruggenomen, zodat de raad er zich aan de hand van de cijfers over kan beraden. De industrie moge grootverbruikster zijn - in deze tijd, nu iedere goede huisvrouw met een budget werkt, is een gasprijsverhoging voor het publiek zeer onplezierig. Als het onvermijdelijk is, zal spreekster er aan medewerken, maar zij zag het liever voorkomen. De heer A.P. HILHORST gaat bij deze onoverzichtelijke zaak af op hetgeen de wethouder en de heer Oranje hebben gezegd en wil dit zakelijk bekijken. Op het ogenblik is het wel mogelijk, de verhoging van de kost prijs gehonoreerd te krijgen. Hoe hoog de kostprijs zal zijn in 1958 weet men niet, noch hoe de situatie zich dan zal hebben ont wikkeld met betrekking tot de lonen. Onder die omstandigheden is het wel zeer onzakelijk, de verhoging van de gasprijs uit te stel len tot 1958 en een prijs te berekenen, die ligt beneden de zake lijk verantwoorde prijs. De volledige reserves te willen opsoupe ren en zelfs een lening te willen aantrekken om het verlies in het heden weg te werken in de hoop, dat latere winsten dit zullen nivelleren, is wel een zo onzakelijke methode van zakendoen, dat daartegen niet belist genoeg kan worden stelling genomen. Men moet het zakenleven goed organiseren. Het is altijd pijn lijk de prijs van een eerste levensbehoefte - gas inbegrepen - te moeten verhogen, maar als kan worden aangetoond, dat het noodza kelijk is, moet de stijging van de kostprijs worden doorberekend om het bedrijf gezond te doen blijven. De wethouder VAN DEN AREND is het met de heer Oranje eens, dat de verhoging van de calorische waarde van het gas voor nor maal keukenverbruik van niet zoveel belang is. Voor de grootste afnemers, de industrieën, is zij echter wel degelijk van belang, en zeker is voor haar een vaste calorische waarde van het gas van betekenis. Toen het gas nog uit Baarn werd betrokken, was het verbruik van gas bij de industrie tengevolge van de sterke schom melingen in de calorische waarde van het gas veel hoger. Voor de normale gezinnen met een verbruik van 28 a 30 m3 per maand is een gasprijsverhoging van 1 cent per m3 een kwestie van 0,30 per maand of 7 a 10 cent per week. In de Gascommissie is dikwijls gezegd, dat aan deze gezinnen met verlies wordt geleverd. De goede afnemers zijn zij, die door het gebruik van geisers en verwarmingsapparaten komen op 60 a 70 m3 per maand. Spreker is er niet zo bang voor, dat men in massa de huur van deze geisers zal gaan opzeggen en boilers zal nemen. De aan- legkosten van een boiler toch komen voor rekening van degene, die een boiler huurt. Dat het standpunt van de Gascommissie niet is medegedeeld is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Toen de gasbegro- ting in de afdelingen werd behandeld, was een dag te voren de kwestie van de tariefsverhoging naar voren gekomen. De heer De Haan heeft toen gemeend, dat eerst de afdelingen zich daarover moesten uitspreken. Nadien heeft de Gascommissie erover vergaderd. - In

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 494