-- 22 december 1"955 -- 222. In het antwoord is wel degelijk naar voren gekomen, dat het college er voor is de gasprijs te verhogen en dat de Gascommissie een andere mening is toegedaan, al werden de becijferingendie de heer Oranje nu naar voren heeft gebracht, niet vermeld. Om het bedrijf gezond te houden, moet de verhoging worden toege past. Het is niet juist, de huidige verbruikers van een te lage gas- prijs te laten profiteren om straks, wanneer de gasprijs kan worden verlaagd, de toekomstige verbruikers een verlaging van drie in plaats van vier cent te geven. Daardoor zou een latere generatie een hogere gasprijs moeten betalen dan nodig is. De logische gang van zaken is de verhoging thans in de tarieven te verwerken en straks de burgerij ten volle van de verlaging te laten profiteren. De VOORZITTER merkt op, dat het feit, dat zowel van een reserve van 50.000,-- als van 100.000,-- kon worden gesproken zijn oor zaak vindt in de omstandigheid, dat er naast het reservefonds van 50.000,-- nog een ongeveer even groot vernieuwingsfonds is. Beide fondsen gezamenlijk bevatten dus 100.000,--. Het vernieuwingsfonds kan echter niet zonder meer worden gebruikt om de tekorten op het be drijf te dekken. Daartoe zou de beheersverordening moeten worden ge- wi jzigd. Met de thans voorgestelde gasprijsverhoging zal waarschijnlijk het gehele reservefonds opgaan en het laatste jaar ook nog iets van het vernieuwingsfonds moeten worden aangesproken. Wordt de gasprijs niet verhoogd, dan gaat in 1956 het gehele reservefonds op en moet bo vendien een bedrag worden gebracht op de gewone dienst, tenzij een her ziening van de beheersverordening het mogelijk zou maken, uit het ver nieuwingsfonds te putten. Verliezen te verschuiven naar latere jaren is alleen toegestaan in de eerste jaren van het bedrijf in verband met de aanloopkosten, maar als een bedrijf eenmaal loopt, moet het verlies worden gedekt uit de gewone dienst der gemeente. De gemeentebegroting is met moeite sluitend gekregen. Er is geen sprake van, dat zij ook nog een verlies van het Gasbedrijf kan dragen. Men is dus wel genoodzaakt, tot deze gasprijsverhoging over te gaan. En eigenlijk is "verhoging" hier een ongelukkig woord. Er is geen ver hoging. Men is gevi/oon, bij het gas te rekenen met m3 Daarop is alles ge baseerd. Maar men zou ook kunnen rekenen in warmte-energie-eenheden. Want die koopt men ten slotte. En of dan een bepaalde hoeveelheid warmte energie-eenheden zit in één of twee m3 gas, is een zaak die uitsluitend van belang is voor het Gasbedrijf, dat in het laatste geval meer geld moet steken in gashouders en dus duurder werkt. En hier wordt de gas prijs verhoogd in dezelfde mate als het aantal warmte-energie-eenheden per m3 gas. V/anneer in een zak 30 klontjes zitten, betaalt men voor 30 klontjes maar de prijs van de suiker is niet verhoogd wanneer er door een andere wijze van verpakking vijf meer in gaan en de kruidenier ook voor die vijf klontjes meer betaling vraagt. Zo kan ook hier niet van een verhoging van de gasprijs worden ge sproken. De prijs per m3 wordt verhoogd, maar wat men voor een bepaald bedrag krijgt, is hetzelfde als voorheen. Wie een boiler heeft betaalt de energie die nodig is om het water op een bepaalde temperatuur te brengen. Om een bepaalde hoeveelheid water aan de kook te brengen, is een bepaalde hoeveelheid gas nodig. Daarna het gas hoog te laten bran den is je reinste verkwisting; iedere huisvrouw stelt de vlam zo af, dat het water aan de kook blijft, zonder meer. In de toekomst zal men de vlam iets lager moeten stellen dan tot nu toe. - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 496