-~ 22 december 1955 -- 223. Het debiet zal dus iets teruglopen. Daarmee is bij de begroting rekening gehouden. Is tot dusverre ieder jaar een verhoging van het gasverbruik van 200.000 m3 geraamd, voor 1956 is, ondanks de uitbrei ding der bevolking, 3*000.000 m3 geraamd, wat ook dit jaar is bereikt. Voor de industrie is, meer nog dan de calorische waarde van het gas, de constante samenstelling van groot belang. De industrie, waar alles rustig en machinaal moet verlopen, heeft door de onstand vastige calorische waarde van het gas met grote moeilijkheden te kampen gehad. Dit zal nu gaan veranderen. De industrie zal dan ook, ondanks de tariefsverhoging van 1,15 cent per m3, van de nieuwe regeling voordeel hebben. Wanneer het tarief niet zou worden verhoogd, zou de gemeente in 1956 wel uitkomen. Daarvoor zijn de reserves groot genoeg. In 1957 en 1959 zit de gemeente dan echter met de brokken. Mevrouw POLET-Musler merkt op, dat niet is geantwoord op haar vraag om dit voorstel terug te nemen en in een volgende vergadering wederom aan de orde te stellen. De raad kan dan het voorstel van de Gascommissie serieus bestuderen. Men moet rekening houden met de monopoliepositie van het Gas bedrijf. Dit heeft spreekster in de discussie te veel gemist. Men kan hier niet zonder meer een zakelijk standpunt innemen. De consu menten zijn in deze niet vrij in de keuze van hun leverancier. Zij hebben geen uitwijkmogelijkheid. Zij kunnen slechts op elektrici teit overschakelen, hetgeen grote kosten met zich medebrengt. Deze monopoliepositie brengt de verplichting voor het gemeentebestuur mede om een tariefsverhoging tot het uiterste uit te stellen. De heer ORANJE heeft vernomen, dat het college van B&W van Amersfoort, gesteund door de gascommissie aldaar, hetzelfde voorstel aan de raad heeft gedaan als deGascommissie van Soest thans doet. De heer VAN ANDEL merkt op, dat het de vraag is, of het-geen de raad thans besluit door de in 1958 zitting hebbende gemeenteraad ook zal worden uitgevoerd. Het is twijfelachtig, of de gemeenteraad in 1958 "bij verlaging van de inkoopprijs zal zeggen: Thans verlagen wij ook de gastarieven, want daartoe is in 1955 besloten. De wethouder VAN DEN AREND gelooft niet, dat het mogelijk is dit voorstel aan te houden. In de eerste plaats moet de begroting heden worden vastgesteld, terwijl voorts drukv/erk, dat op 1 januari gereed moet zijn, op dit besluit wacht. Wanneer men bepleit de tarieven niet te verhogen, moet men ook reële middelen aangeven voor de wijze, waarop de tekorten zullen moeten worden gedekt. Mevrouw POLET-Musler: Ik heb gevraagd de raad de tijd te ge ven dit nader te bestuderen. De wethouder VAN DEN AREND merkt op, dat Gedeputeerde Staten op grond van de Begrotings- en Rekeningsvoorschriften nooit zullen toestaan, dat het tekort van het Gasbedrijf zou worden gedekt door een egalisatiefonds. De heer ORANJE: Dan is de verantwoordelijkheid bij Gedeputeer de Staten! De wethouder VAN DEN AREND: Het gevolg van het instellen van een egalisatiefonds zou zijn, dat wij eerst ons reservefonds opmaken, waarna het volgende jaar de tarieven niet met 1 cent, doch met 3 cent zullen moeten worden verhoogd. De VOORZITTER gelooft niet, dat door aanhouding van het voor stel nieuwe gezichtspunten naar voren zullen komen. Het gaat om de vraag, of het gas, dat duurder moet worden ingekocht, ook duurder z al

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 498