- 22 december 1955 224- zal worden verkocht of dat men een jaarlijks tekort van ƒ.60.000,-- moet aanvaarden. Naar de mening1 van het college zal de gemeente bij aanvaarding van het laatste onherroepelijk vastlopen. De Gascommissie stelt voor het verlies te activeren om het dan in de betere jaren - dus over drie jaar - weg te werken door een ta rief sverhoging van een halve cent gedurende vijf jaar. B&W zijn van oordeel, dat het beter is gedurende twee jaar een tariefsverhoging van 1 cent te laten betalen dan dat men na 1958 nog vijf jaar lang zit met een tariefsverhoging van een halve cent. Men weet immers in het geheel niet onder welke omstandigheden men dan leeft. Het college kan het voorstel van de Gascommissie niet anders vinden dan een onverantwoord financieel beleid. Het is al heel wat, dat de gemeente thans het reservefonds, dat is gemaakt voor slechte jaren, totaal opmaakt. Aan de andere kant heeft het Gasbedrijf op het ogenblik zijn moeilijke jaren. Na deze slechte jaren zal het reservefonds dan weer worden opgebouwd. Afgezien van de waarschijnlijkheid, dat de oplossing van de Gas commissie door de hogere instanties niet wordt goedgekeurd, is het onjuist zodanige financiële risico's te lopen terwille van het feit, dat het psychologisch onaangenaam is met een zogenaamde gasprijsverho- ging te komen. Het college gelooft niet, dat het gasaebiet door deze maatregel zal teruglopen. Men kan op dit punt natuurlijk van mening verschillen. Het hangt er ook van af, of goed duidelijk wordt gemaakt, dat deze tariefsverhoging eigenlijk geen tariefsverhoging is. De term "egalisatiefonds" is een bedriegelijk woord. Bij een fonds denkt men namelijk dat er wat in zit en dit is bij het egalisa tiefonds niet het geval. In Baarn heeft een tariefsverhoging plaatsgevonden tot 19 cent, tex wijl ook het vastrechttarief en de meterhuur daar zijn verhoogd. De heer CLEMENSs Ook in Zeist zijn de tarieven verhoogd. De VOORZITTER zegt, dat het dan ook totaal niet waar is, dat Soest een duurte-eiland is wat het gas betreft. Ondanks deze tariefs verhoging is Soest eerder een goedkoopte-eiland. De gasprijsverhogingen vinden haar oorzaak in de stijging der kolenprijzen. De kolenprijzen zijn de laatste jaren met 4O/0 gestegen. Soest heeft nog het geluk, dat het het betrekkelijk goedkope gas van de Hoogovens kan betrekken. Wanneer Soest kolengas zou hebben, zou de gasprijs nog veel hoger liggen. Het college zou gaarne het voorstel willen aanhoud.en, wanneer inderdaad de mogelijkheid bestond, dat door overleg een gaatje werd gevonden. B&W hebben de zaak echter van alle kanten bekeken. De dek king van het tekort moet ergens vandaan komen. Zij achten het niet ge oorloofd om de gemeente in de schuld te steken, waardoor het Gasbe drijf totaal zou ?/orden uitgehold. De heer BUTZELAAR zegt, dat hij helaas de vergadering van de Gas commissie, waarvan hij lid is, niet heeft kunnen bijwonen. Met het college vindt hij het onverantwoordelijk zich thans diep in de schuld te steken. Hij is daarom voor de tariefsverhoging. Het voorstel tot verhoging van de gasprijs met 1 cent (voor de industrie met 1,15 cent) per m3 wordt hierop in stemming gebracht en aangenomen met 13 tegen 5 stemmen. Voor hebben gestemd de leden; R. Hilhorst, Butzelaar, Dorresteijn, De Haan, Brouwer, Klarenbeek, Grift, A.P.Hilhorstmevrouw Polet-Mus- lerVan Zadelhoff, Clemens, Schaafsma en Van den Arend. - Tegen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 500