- 22 december 1955 -- 225* Tegen hebben gestemd de leden; Yan Andel, Pieren, Van Wely, Oranje en mevrouw Landweer-de Visser. De gewijzigde begroting van het Gasbedrijf wordt hierop zon der hoofdelijke stemming vastgesteld, waarbij op verzoek van de heer Van Andel, mevrouw Landweer-de Visser en de heren Oranje, Pieren en Van Wely wordt aangetekend, dat zij zich met de wijzi ging van deze begroting niet hebben verenigd. Maatschappelijk Hulpbetoon. De begroting voor Maatschappelijk Hulpbetoon wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Natuurbad. De begroting voor het Natuurbad wordt zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen. Aan de orde is nu de behandeling van de hoofdstukken der ge meentebegroting 1956 in engere zin. De in dit verslag niet vermelde hoofdstukken zijn alle zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. GEWONE DIENST. Hoofdstuk II. Algemeen beheer. Volgnummer 22. Presentiegeld der leden van de raad. Hierbij stelt de Voorzitter aan de orde; Machtiging aan B&W om Gedeputeerde Staten te verzoeken het presen tiegeld voor raads- en commissievergaderingen roet ingang van 1956 te verhogen. Deze machtiging wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming verleend. Volgnummer 72. Presentiegeld leden stembureaux. De Voorzitter stelt hierbij aan de orde; Voorstel om in verband met de verlenging van de openingsuren van de stembureaux het presentiegeld voor de voorzitters en de leden t bepalen op 15»-- persoon per zitting (nota van wijzigingen IV-757). De VOORZITTER merkt op, dat in verband met dit voorstel volg nummer 72 met 150,-- moet worden verhoogd. Hij wijst er voorts op, dat het presentiegeld van de voorzitters van de stembureaux du niet wordt verhoogd. De heer CLEMENS zegt, dat destijds het presentiegeld voor de voorzitters hoger is gesteld dan dat van de leden op grond van de overweging, dat zij een dag vrij moeten vragen en dus loon moeten missen, terwijl het inkomen van de leden der stembureaux (ambtena ren en onderwijzers) gewoon doorgaat. Het is bevreemdend, dat than van dit standpunt is afgestapt. De VOORZITTER zegt, dat het presentiegeld is verhoogd, omdat nu de zittingsduur van de stembureaux langer is geworden, degenen die daar zitten voor twee maaltijden hebben te zorgen. - Waar -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 502