- 22 december 1955 -- 227. niet gegeven voor loonderving. Het gederfde loon is niet vast te stellen. Spreker ziet dan ook niet in, waarom een voorzitter meer moet krijgen dan een lid. De heer CLEMENS merkt op, dat het college er twee jaar gele den toch anders over dacht. De VOORZITTER zegt zich dit niet precies te kunnen herinne ren. De heer BUTZELAAR stelt voor het presentiegeld voor de voor zitters op 20,-- te brengen. De VOORZITTER neemt aan, dat de heer Clemens het verschil van 5,-- tussen het presentiegeld van de voorzitters en de leden der stembureaux wil handhaven en het presentiegeld van de voorzit ters dus op 20,-- wil brengen. De heer CLEMENS bevestigt dit. Hier wordt het voorstel van de heer Clemens in stemming ge bracht en aangenomen met 12 tegen 6 stemmen. Voor hebben gestemd de leden; Butzelaar, Van Andel, Brouwer, Klarenbeek, Pieren, Van Wely, Grift, A.P. Hilhorst, Oranje, Clemens, mevrouw Landweer-de Visser en R. Hilhorst. Tegen hebben gestemd de leden; Dorresteijn, De Haan, mevrouw Polet-MuslerVan Zadelhoff, Schaafsma en Van den Arend. Volgnummer 98. Kosten van het bevorderen van de gemeenschapszin der burgerij. Mevrouw POLET-Musler heeft groot respect voor de wijze, waarop het college dit werk doet. Misschien is het ook mogelijk de burgerzin in het algemeen, de belangstelling van het publiek voor de openbare zaak uit te breiden. Wellicht kan het college een wat stelselmatiger voorlich ting geven over hetgeen er in het gemeentelijk bestel geschiedt. Het publiek blijkt in deze vaak totaal onwetend te zijn. Door het aanhoren van de discussies in de openbare raadsvergadering komt het publiek als leek niet altijd op de hoogte. Zo is gisteravond bij het besluit tot het stichten van een vuilverwerkingsinstalla tie over het belang van deze installatie, over de technische zijde daarvan en over het uiteindelijke resultaat geen woord gesproken. Zou het niet mogelijk zijn, bij voorbeeld door het inschakelen van de pers, het publiek over dergelijke werken te informeren, waar door dit niet alleen de bedragen ziet, doch ook de draagwijdte van dergelijke objecten leert kennen? Voor de raadsleden is indertijd een buitengewoon interessan te lezing gehouden over de rioolwaterzuiveringsinstallatieDerge lijke voordrachten moeten echter in bredere kring worden gehouden. Ook hetgeen vanmiddag over de gasvoorziening is gezegd, is voor het publiek zeer belangrijk, omdat het direct te maken heeft met het persoonlijk leven der inwoners. De overheid is in het vertellen over hetgeen zij doet wel eens te bescheiden. Vóór de oorlog kwam in debatten vaak naar vo ren, dat Mussolini zo'n goed werk had gedaan door moerassen droog te leggen. Dat dit slechts kinderspel was bij de drooglegging van de Zuiderzee enz. wist men nauwelijks. De VOORZITTER is het met mevrouvir Polet eens, dat de bevol king nog onvoldoende vi/ordt voorgelicht over hetgeen door de over heid geschiedt. De pers haalt nu en dan wel eens een bepaald onderdeel van het gemeentelijk beleid naar voren. Het zou misschien goed zijn met betrekking tot bepaalde belangrijke plannen, zoals - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 506