- 22 december 1955 -- 228. de rioolwaterzuiveringsinstallatie, de pers uit te nodigen om nader te worden ingelicht. Het is heter dat de pers zelf over deze zaken schrijft, dan dat artikeltjes van gemeentewege aan de pers worden ver strekt. Dit laatste zou te veel propaganda worden. Spreker is het echter met mevrouw Polet eens, dat meer voorlichting met het oog op de pu blieke belangstelling zeer gewenst is. Het publiek weet ontzettend weinig van hetgeen de overheid beweegt en van de problemen, waarvoor zij staat. Het zijn niet altijd de belangrijkste zaken, waaraan de meeste aandacht wordt besteed. Hoofdstuk II wordt met inachtneming van de aangebrachte wijzi gingen zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. Hoofdstuk III. Openbare veiligheid. Mevrouw POLET-Musler merkt op, dat de vraag hoeveel politie ambtenaren tevens onbezoldigd veldwachter zijn niet gespecificeerd is beantwoord. Deze vraag is gesteld met het oog op de stationcar. Het is namelijk van belang, dat de verkeerspolitie eventueel ook buiten de gemeentegrenzen kan optreden. De VOORZITTER spijt het, dat deze vraag niet gespecificeerd is beantwoord. Met het optreden van de politie buiten de gemeentegrenzen moet men overigens zeer voorzichtig zijn. Dit mag geen gewoonte worden. Anders zouden er beslist moeilijkheden ontstaan met bevriende nabuurge meenten. In noodgevallen, bij voorbeeld tijdens een achtervolging van een misdadiger, kan het natuurlijk voorkomen, dat de politie de gemeen tegrenzen overschrijdt. Mevrouw LANDWEER-de Visser is verheugd over het antwoord met betrekking tot de kinderpolitie. Krijgt de raad dit jaar nog nadere ge gevens hieromtrent? De VOORZITTER deelt mede, dat men ten aanzien van de kinder politie een proefperiode doormaakt. Er is een inspectrice bij de kinder politie te Zeist. Deze is aangesteld in overleg met de burgemeesters van Baarn en Soest. Deze inspectrice komt geregeld in Soest en neemt kennis van hetgeen hier op het gebied van de kinderpolitie gebeurt. Ha een jaar zal zij een rapport uitbrengen, waarin naar voren zal wor den gebracht, wat wenselijk is op dit gebied. De zaak zal verder met het Ministerie van Binnenlandse Zaken worden besproken, dat moet be slissen, of het politiekorps te Soest al dan niet voor dit doel uit breiding behoeft. Mevrouw LANDWEER-de Vissers In de loop van het volgende jaar zal dus een permanente regeling tot stand komen? De VOORZITTERS Inderdaad. Volgnummer 120. Telefoon en telegraaf en verdere kosten van alarmering van de politie. De heer BUTZELAAR zegt m.i.v. 1 januari niet meer aan de Grote Melm te wonen. Daarom zou hij gaarne zien, dat zijn naam in de onder dit volgnummer vermelde lijst wordt geschrapt. De VOORZITTER vraagt, of de heer Butzelaar ermede akkoord gaat, dat de post onveranderd gehandhaafd blijft, doch dat zijn naam vervalt. De heer BUTZELAAR gaat hiermede akkoord. De Heer A.P. HILHORSTs Er is toch nog een telefoonaansluiting aan de Grote Melm? De heer BUTZELAAR? Inderdaad, maar die is van een particulier. Mevrouw POLET-Musler wist dit niet. Zij acht dan thans echter de post niet juist meer. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 508