nr. 1 18 Januari 1955 N O T U L E N van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Dinsdag 18 Januari 1955 te 19.15 uur. VOORZITTER? de Burgemeester, de heer Mr,S,P.Baron Bentinck» SECRETARISde heer J.J.J.M. Resten. Tegenwoordig de leden? C. van Andel, J. van den Arend, A, Brouwer, H.A. Butzelaar, P.Grift, K. de Haan, A.P, Hilhorst, R. Hilhorst, II.C. Klarenbeek, mevrouw S.G. landweer-de Visser, Dr. D.J.P. Oranje, P.O. Pieren, mevrouw S.M.Polet-MuslerJ, A. Schaafsma, M.M. van Wely, W.G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief Afwezig met kennisgeving de leden? H.J.S. Clemens en T. Dorre- steijn. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat bericht van verhindering is binnengekomen van de heer Clemens, die nog niet is hersteld, alsmede van de heer Dorresteijn. Daarna spreekt de VOORZITTER de volgende nieuwjaarsrede uit Ter gelegenheid van deze eerste vergadering van de Raad in het nieuwe jaar wens ik U allen van harte een goed 1955 toe. Moge dit jaar voor U persoonlijk en voor ons allen samen als verantwoordelijk Bestuur, alsook voor de aan onze zorgen toe vertrouwde gemeente een goed jaar worden. Daarvoor is nodig dat wij, al naar de mate dat onze krachten reiken, ons uiter ste best doen om er ook iets goeds van te naken. Zonder de Goddelijke zegen zal echter ook het hardste zwoegen der mensen ijdel blijven. Het is in vele gemeenten een gewoonte om op de eerste Raadsvergadering in het nieuwe jaar enige cijfers te noemen. Ik kan mij voorstellen, dat ook IJ hiervoor belangstelling hebt en wil U er enige noemen. Niet echter, dan na er ten over vloede op gewezen te hebben dat een cijfer geen enkele abso lute waarde heeft en op zichzelf niets zegt. De maatschappij is voortdurend in beweging - is beweging» Het geven van cijfers suggereert een statische toestand, is een moment-opname van een beweging en geeft dus een vals beeld. Door reeksen van cijfers te geven, een zekere periode omvattend, zou het moge lijk zijri een iets juister beeld te geven. Hierdoor kan al thans het element der beweging - het wezenlijke van onze samen leving - meer tot zijn recht komen. Aangezien mij geen bruikbare getallen-reeksen ter beschikking staan, zal ik U dus op beperkte schaal enige cijfers noemen, met het gevaar een vals beeld te vormen. In 1954 vonden 497 geboorten plaats en overleden 227 per sonen, een geboorte-overschot gevende van 270. Er vestigden zich 2212 personen er vertrokken 2050, een vestigings-overschot gevende van 162. Als gevolg van een en ander vermeerderde de bevolking met 432 zielen van 24354 tot 24786. Te Soesterberg vermeerderde de bevolking met 210 zielen van 3550 tot 3760. In het licht van deze ontwikkeling mogen wij in de eer ste helft van dit jaar de 25000ste inwoner verwachten. -Teneinde-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 50