- 22 decem*ber 1955 -- 229- De VOORZITTER acht het het beste met de betrokkene overleg te plegen. Het geven van een vergoeding impliceert, dat op hem ook wel eens een beroep zal worden gedaan. Het is de vraag, of hij dat wenst. Voor de gemeente is het wel van belang iemand te heb ben, waar men kan telefoneren en die bereid is een boodschap over te brengen. Voor het daardoor veroorzaakte ongerief kan zij een vergoeding geven. Volgnummer 154» Onderhoud van brandblus- en reddingsmiddelen. Hierbij stelt de Voorzitter aan de orde; Ontwerp-besluiten tot vaststelling der vergoeding voor onderhoudswerkzaamheden door de Verenigingen Vrijwillige Brand weer te Soest en Soesterberg. Deze ontwerp-besluiten worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Volgnummer 146. Toezicht op schoorstenen, stookplaatsen en hooi bergen De heer A.P. HILHORST heeft waardering voor de wijze, waar op het toezicht op hooibergen e.d. wordt uitgeoefend. Praktisch alle bedrijven zijn deze zomer bezocht. Hij vraagt zich echter af, of de vergoeding die voor dit werk wordt gegeven wel in de juiste verhouding staat tot de genomen moeite. De VOORZITTER zal dit laten nagaan. Hoofdstuk III wordt zond.er hoofdelijke stemming vastgesteld. Hoofdstuk IV. Volksgezondheid. Volgnummer 184» Bijdrage aan de centrale gemeente in de kosten van de schoolartsendienst De heer VAN ANDEL vraagt wat bij de regeling van de school artsendienst onder "Centrale gemeente" wordt verstaan en of deze "Centrale gemeente" het recht heeft, zonder de andere gemeenten daarin te kennen een tweede schoolarts aan te stellen. De VOORZITTER zegt dat op 6 oktober 1947 d.e gemeenteraad van Soest het besluit heeft genomen, met Baarn, Bunschoten, Eemnes en Hoogland een gemeenschappelijke regeling aan te gaan inzake de schoolartsendienst. Een gelijksoortig besluit is door de andere genoemde gemeenten genomen. Het bestuur van die bij gemeenschappe lijke regeling in het leven geroepen dienst is een publiekrechte lijk lichaam, bestaande uit de burgemeesters van de onderscheiden gemeenten. Dit bestuur moet, alweer volgens de door de raad aangenomen gemeenschappelijke regeling, in de schoolartsendienst voorzien.Het nadelig saldo wordt over de diverse gemeenten omgeslagen in ver houding tot het aantal inwoners. De gemeente Baarn is bij die gemeenschappenjke regeling aangewezen als de centrale gemeente. Dat wil zeggen dat de burge meester van Baarn voorzitter is van het bestuur en dat administra tie en financieel beheer van deze dienst worden verzorgd ten ge meentehuize in Baarn. De raad van Soest merkt daarvan; a. de bijdrage der gemeente in het nadelig saldo en b. het jaarlijkse verslag van de schoolartsendienst. De heer VAN ANDEL constateert, dat de raad hier dus geen zeggenschap heeft. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt of het nadelig saldo - alleen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 510