- 22 december 1955 -- 230. alleen door de gemeenten wordt betaald. De VOORZITTER zegt dat het nadelig saldo over de deelnemende gemeenten wordt omgeslagen naar het aantal inwoners. De omslag is al tijd groter dan het aandeel dat de gemeente bijdraagt, want er moet ook kasgeld zijn. De schoolartsendienst wordt mede gefinancierd door het Rijk. Daarom is op de vergaderingen altijd de inspecteur van de volksgezondheid aanwezig. De bijdrage van het Rijk komt later en staat vermeld op pagina 50, volgnummer 71 onder de inkomsten. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt of de tweede schoolarts zijn werkzaamheden over alle deelnemende gemeenten uitstrekt. De VOORZITTER beantwoordt deze vraag bevestigend. Er zijn twee artsen voor het gehele rayon. Een arts kon het werk niet meer aan. Als tweede arts is een vrouwelijke arts genomen, die in eerste instantie voor de meisjesscholen wordt ingeschakeld. Het werk wordt door de artsen onderling verdeeld. De heer VAN WELY vraagt hoe de artsen worden benoemd. De VOORZITTER zegt, dat zij worden aangesteld door de school artsendienst De heer VAN WELY? Waar de burgemeester van Baarn voorzitter van is. De VOORZITTER herhaalt dat de dienst werkt in Baarn, Soest, Eemnes, Hoogland en Bunschoten. Volgnummer 196. Subsidie aan kweekscholen voor vroedvrouwen. Hierbij stelt de Voorzitter aan de ordes Verzoek van de R.K. Vereniging Moederschapszorg te Heerlen om subsidie verhoging. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten dit verzoek om subsidieverhoging af te wijzen. Hoofdstuk IV wordt zonder hoofdelijke stemming voorlopig vast gesteld. Hoofdstuk VIII. Onderwijs, kunsten en wetenschappen. Volgnummer 392. Vergoeding van de kosten van bijzondere scholen, be doeld in artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920. Hierbij stelt de Voorzitter aan de orde punt 2a van de agendas Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leerling voor het jaar 1956 als bedoeld in artikel 55his van de Lager-onderwijswet 1920 voor het lager, uitgebreid lager en voortgezet lager onderwijs (1-745) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen» Volgnummer 454» Vergoeding aan besturen van bijzondere scholen ingevol ge artikel 34 van het besluit buitengewoon lager onderwijs. Hierbij stelt de Voorzitter aan de orde punt 2b van de agenda; Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leerling voor het jaar 1956 als bedoeld in artikel 34, 114 4, van het "besluit buitenge woon lager onderwijs 1949" voor het buitengewoon lager onderwijs (1-746) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Volgnummer 512. Subsidiëring aan schouwburgen of muziekkorpsen. Hierbij stelt de Voorzitter aan de orde; - Verzoek -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 512