- 22 december 1955 -- 231. Verzoek van de Federaties voor Muziekverenigingen om de plaatse lijke muziekkorpsen subsidie te verlenen. De VOORZITTER deelt mede, dat dit subsidie in Soest reeds wordt verleend. Hij stelt derhalve voor het verzoek voor kennis geving aan te nemen. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voor stel van de Voorzitter besloten. Volgnummer 540» Subsidies ten behoeve van de instandhouding van militaire tehuizen. Hierbij stelt de Voorzitter aan de orde: Voorstel tot verhoging van volgnummer 540 met 100,-- in verband met het voorstel om aan de Stichting Militaire Tehuizen van het Humanistisch Thuisfront een subsidie van 100,-- toe te kennen (nota van wijzigingen IV-757)» De heer VAN ANDEL zou gaarne aantekening verkrijgen, dat hij om principiële redenen tegen het subsidie aan het Humanistisch Thuisfront heeft gestemd. Mevrouw POLET-Musler is verheugd, dat de cijfers hebben aan getoond, dat het Humanistisch Thuisfront gesubsidieerd moet worden. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aan genomen, waarbij wordt aangetekend, dat de heer Van Andel tegen verhoging van dit volgnummer heeft gestemd. Hoofdstuk VIII wordt met inachtneming van de aangebrachte wijziging zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. Hoofdstuk XIII. Overige inkomsten en uitgaven. Volgnummer 650» Onvoorziene uitgaven. De VOORZITTER zegt, dat volgens de nota van wijzigingen (IV-757) de post "onvoorziene uitgaven" als gevolg van de voor gestelde wijzigingen moet worden verminderd met 250,-- en nader moet worden gebracht op 84.028,54» Door het aannemen van het voorstel van de heer Clemens ten aanzien van het presentiegeld van de voorzitters der stembureaux moet de post "onvoorziene uitgaven" echter met een iets groter bedrag worden verminderd. Hoeveel deze vermindering precies zal zijn is op het ogenblik niet te zeggen. De heer VAN ANDEL merkt op, dat onder punt 10 van de onder volgnummer 650 vermelde kapitaalsuitgaven 1000,-- is uitgetrok ken voor grondafstand voor verbreding van wegen (Nieuweweg, Beu kenlaan, Laanstraat). Dit is een lager bedrag dan aanvankelijk was medegedeeld. De wethouder VAN ZADELHOFFHet bedrag van 1000,-- is slechts bestemd voor rente en afschrijving van de aan te kopen grond. Hoofdstuk XIII wordt met inachtneming van de aangebrachte wijziging zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. Hierop wordt de begroting in haar geheel met de bijlagen en met inachtneming van de uit het gedrukte stuk IV-757 en uit het besluit ten aanzien van de verhoging van het presentiegeld voor de voorzitters der stembureaux voortvloeiende wijzigingen zon der hoofdelijke stemming vastgesteld. De VOORZITTER zegt, dat de raad thans aan het einde is ge komen van deze vergadering. Het is prettig, dat de raadsleden deze begroting zo zakelijk en bondig hebben behandeld. Spreker wenst de leden van de raad een heel gezegend Kerst- - feest -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 514