- 22 december 1 955 -- 2J2. feest toe. Wij leven zo zegt hij, in een ontzettend drukke en gejaagde tijd. Ieder van ons gevoelt wel eens de behoefte zich terug te trekken om zich te bezinnen op de diepere waarden en de uiteindelijke drijf veren, die ons bewegen. Ik hoop, dat het u allen gegeven moge zijn op de Kerstdagen tot bezinning te komen. Tevens wenst spreker de leden van de raad voor 1956 het aller beste toe. Hij hoopt, dat het hun persoonlijk goed zal gaan en dat het hun gegeven moge zijn tezamen voor deze gemeente te werken in dezelf de goede sfeer, dezelfde harmonie en met hetzelfde enthousiasme als tot dusverre. De heer SCHAAFSMA vraagt, of het niet mogelijk is de raadsleden een nieuwe plattegrond der gemeente ter hand te stellen. De huidige is namelijk zeer verouderd. De VOORZITTER zegt, dat de voorraad van de huidige plattegrond is uitgeput. Hij zegt toe, dat er een nieuwe zal komen. Het is mis schien prettig deze wat groter en duidelijker te maken dan de bestaan de plattegrond. De heer VAN WELY denkt namens de gehele raad te spreken, wan neer hij de Voorzitter dank zegt voor diens hartelijke woorden. Namens de raad wil spreker de burgemeester en de wethouders eveneens een prettig Kerstfeest en een voorspoedig nieuw jaar toewensen, niet al leen voor henzelf, maar ook voor hun gezinnen. De VOORZITTER dankt de heer Van Wely voor zijn woorden. Thans is de begroting dan Y/eer behandeld. Dit was alleen moge lijk dank zij de medewerking, die het gemeentebestuur iedere dag weer opnieuw ondervindt van zijn naaste medewerkers? de ambtenaren van hoog tot laag. Het is goed op dit moment daarvoor waardering uit te spre ken. Wanneer wij aan de ambtenaren denken, aldus spreker, dan gaan onze gedachten uit naar twee van onze ambtenaren, die ziek zijn, na melijk de heer Groot, die zojuist geopereerd is en de heer Van Noesel, die ook reeds enige weken ziek is. Wij hopen van harte, dat het nieuwe jaar hun een spoedig en volledig herstel zal geven! Hierna sluit de VOORZITTER, te 16.15 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente ^oest op 2-3 maart 1956. De .secretaris De voorzitter TypsR.p Coll 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 516