18 Januari 1955 - 2. Teneinde IJ ook enig inzicht te geven in het aantal gezinnen, dat uit de gemeente vertrok en zich hier van buiten vestigde, nog de volgende cijfers? 278 gezinnen vertrokken waardoor in 129 gevallen woonruim te vrij kwam. Er vestigden zich 348 gezinnen. Een vesti gingsoverschot van 70 gezinnen opleverende, Voor de zich vestigende gezinnen moest in 348 minus 129 gevallen is 119 gevallen nieuwe woonruimte gevonden worden. 184 huwelijken werden voltrokken. 703 verhuizingen binnen de gemeente vonden plaats van zowel gezinnen als alleenstaande personen. De woningnood duurt onverminderd voort en vervult ons met zeer grote zorg. Door het vasthouden van de regering aan bepaalde normen op de bouwkosten betrekking hebbende, was het niet mogelijk tot de bouw van een enigszins be vredigend aantal woningwetwoningen te geraken. Het is zeer bedroevend, dat ondanks alle moeiten en zorgen van de plaatselijke overheid het in de 10 jaren sedert de bevrij ding niet mogelijk is geweest in onze expansieve gemeente het woningprobleem merkbaar nader tot een oplossing te brengen. Het afgelopen jaar kwamen 36 arbeiderswoningen ge reed, 63 middenstandswoningen en 3 villa's en bungalows. In 1954 werden voor Soest 492 vestigingsvergunningen uitgereikt, en wel 86 aan personen van elders door koop, 52 aan personen van elders door ruil, 46 aan personen van elders door toewijzing en 308 aan personen ter plaatse. Voor Soesterberg werden 87 vergunningen uitgereikt. Het aantal sanienwoningen te Soest bedraagt ruim 1000. Ondanks de woningnood is in 1954 een begin gemaakt met het op grotere schaal onbewoonbaar verklaren van wo ningen, 32 woningen werden onbewoonbaar verklaard. Drie onbewoonbaar verklaarde woningen werden ontruimd en hier van werd één afgebroken. Met kracht dient gestreefd te worden naar verdere ontruiming van deze woningen. Het zal waarschijnlijk nodig zijn dat meerdere in handen van de gemeente komen teneinde tot afbraak en sanering van het betrokken dorpsgedeelte te geraken. Ten behoeve van woningbouw, straataanleg en scholen bouw werden te Soesterberg terreinen aangekocht van een zestal eigenaren voor ruim ƒ.90.000,op 't Hart van een 4-tal eigenaren voor rond ƒ.6000,--, in het uitbreidings plan van Lenneplaan van 5 eigenaren voor ruim ƒ.54.000, in Soest-Zuid tussen de Braamweg en de Duinweg voor ruim ƒ.26.000,tussen de Braamweg en de Plasweg van een 5-tal eigenaren voor ruim 11.000,— in het complex lazarusberg voor rond 10.500,— en nabij de Waldeck Pyrmontlaan voor rond 8.000,— In totaal voor rond 241.000,--. Daarenboven werd te Soesterberg overgegaan tot inbe- zitname van grond voor de bouw van 35 middenstandswoningen en straataanleg. De kosten van deze terreinen zijn nog niet bekend. Tevens werden tot een bedrag van ƒ.38.500,-- gronden aangekocht voor industriële doeleinden. Aan particulieren werd grond verkocht tot een bedrag - van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 52