-- 18 Januari 1955 -3 van ruin ƒ.52,000,--, terwijl voor industriële doeleinden terreinen tot een bedrag van rond 10.500,-werden ver kocht. De gemeente heeft thans ruin 575 H.A. grond in admini stratie en ruin 570 woningen. Het was mogelijk de outillage voor het onderwijs door nieuwbouw en verbouw van scholen te verbeteren. In 1954 kwamen tot stand een nieuwe openbare school te Soest-Zuid en een nieuwe R.K. Kleuterschool aldaar. De Chr. U.L.0. werd aanmerkelijk uitgebreid en ver nieuwd, de R.K. school te Soesterberg werd met twee lokalen, een kantoor en een gymnastiekzaal met kleedkamers en wasge legenheden uitgebreid en van de Chr. School te Hees verbe terde de inrichting. De huishoudschool opende voor het eerst haar poorten, zij het voorlopig nog in tijdelijke ruimten. In 1955 mag de gereedkoming verwacht worden van de Chr, V.G-.L.O.-schoolde Koningin Emma Huishoudschool en de Chr. Kleuterschool te Soesterberg, van welke scholende bouw reeds het vorig jaar begonnen is. In dit jaar zal een begin gemaakt worden met de bouw van een R.K. Meisjesschool te Soestdijk en de uitbreiding van de R.K. U.L.0. Bovendien moet voor 1955 nog rekening gehouden worden met; de verbouw van de R.K. Jongensschool; de bouw van een gymnastieklokaal bij de R.K. U.L.0.en de bouw van een tweede R.K. school te Soest-Zuid. Met het Openbaar Slachthuis deed de vijfde afzonderlijke tak van dienst, sinds 1945 de vierde, haar intrede in onze geneentehuishouding Als gevolg van de gunstige positie van de arbeidsmarkt is het aantal inwoners dat gedurende het afgelopen jaar moest worden gesteund krachtens de sociale voorzieningsrege ling beperkt. Ook het aantal geplaatsten bij de sociale werk voorziening was miniem. Het gelukte daarnaast een 20-tal zgn. gehandicapten op een beschutte werkplaats passende ar beid te bezorgen. Het aantal inwoners dat met financiële medewerking van de gemeente wordt verpleegd in inrichtingen voor geesteszie ken stijgt regelmatig. Momenteel doen zich 56 gevallen voor. Slechts in 8 gevallen was het nodig een bijdrage te verlenen in de kosten van verpleging van t,b,c.-patiënten. De subsidie, die door de gemeente verleend wordt aan de kruisverenigingen maakt het mogelijk dat het werk kan worden uitgebre id. Alhoewel langzaam maar zeker, wordt de gezinsverzorging ter hand genomen door particuliere en kerkelijke stichtingen of instellingen. Ofschoon de stijging der directe kosten van levensonder houd verhoging van de steunnormen en uitkeringen noodzake lijk maakte, bleven de uitgaven van Maatschappelijk Hulpbe toon over 1954 7500,beneden het bij de begroting geraamde bedrag. Aan het bejaardenvraagstuk en de zorg voor de lichamelijk en geestelijk gehandicapten zal in het thans aangevangen jaar bijzondere aandacht en studie worden gewijd. - Met -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 54