-- 18 Januari 1955 4. Met de uitbouw en uitrusting van de Organisatie Bescherming Bevolking werd verdere voortgang genaakt. Dank zij de burgerzin van velen konden zowel de overheids organisatie als de zelfbescherming worden uitgebreid. Maar ook zijn er nog velen op wier medewerking zeker ge rekend zou moeten kunnen worden, die verstek laten gaan en zich zelf dusdoende buiten de gemeenschap stellen. Buiten de bedrijfszelfbescherming zijn ongeveer 700 personen no dig, mannen en vrouwen, die zich willen geven, oefenen en bekwamen om hun gezin en dat van hun naasten op de best mogelijke wijze te helpen in geval van oorlog of andere rampspoed. Het is mogelijk om op nog veel meer facetten van de gemeentelijke activiteit het licht te doen vallen. Thans is echter volstaan met die weinige. Ik hoop U al thans op enkele punten wat vermeldenswaard te hebben medegedeeld Moge het mij mogelijk zijn over een jaar van grote vooruitgang te kunnen gewagen! De Heer VAN WELY brengt als nestor van de Raad, namens alle leden van dit lichaam, een woord van vriende lijke dank aan de Voorzitter voor de gelukwens, die deze zoeven tot hen heeft willen richten. Namens de Raad wenst spreker de Burgemeester, de wethouders, de Secretaris en de ambtenaren eveneens een gelukkig en gezegend nieuw jaar. De ambtenaren zijn te beschouwen als de rechter hand van het College; zij zorgen bij elke raadsvergade ring voor het dossier van de stukken. Spreker wenst de Burgemeester toe, dat hij in sa menwerking met de wethouders en zijn verdere medewerkers de problemen, die hem in een bloeiende gemeente als Soest als een zware taak op de schouders worden gelegd, met medewerking van de Raad zal weten op te lossen. Vervolgens herinnert spreker aan de door de Raad aanvaarde motie van de heer R. Hilhorst, waarin was neer gelegd, dat de raadsvergaderingen niet tot het midder nachtelijk uur zouden duren. Indien daaraan de hand wordt gehouden, zal de Raad voor iedere vergadering een half zo dik dossier hebben door te werken en zullen de beraad slagingen vermoedelijk meer vruchten afwerpen. Het verheugt de Raad zeer door een vertegenwoor digster van het R.I.Z.A. en een vertegenwoordiger van het Ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verheij te Amersfoort nader op de hoogte te zullen worden gesteld van het vraagstuk der riolering en de daaraan verbonden waterzui veringsinstallatie. Dit is in de eerste vergadering van 1955 een zeer goed voorbeeld en een voorbeeld, dat navol ging verdient. In de loop der jaren zullen nog vele andere proble men aan de orde komen, zoals het woningvraagstukde stratenaanleg, het uitbreidingsplan, het aanzien van Braamhage en de flatbouw op Vredehof. Het gebeurt vaak, dat raadsleden door het publiek worden aangeklampt met aanmerkingen op het bestuur van de gemeente. Spreker denkt dan vaaks de beste stuurlui staan aan de kant. Als zij zelf geroepen waren de proble men op te lossen, zouden zij anders praten. - Spreker -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 56