- 7 - 18 Januari 1955 - - 5. Spreker eindigt met de Voorzitter nogmaals toe te wen sen, dat hij, in goede gezondheid, in staat zal zijn de gemeen te Soest in 1955 te regeren en te besturen, zoals hij dat in 1954 heeft gedaan. De VOORZITTER dankt de heer Van Wely en de overige raadsleden, mede namens het gehele College, voor de goede wen sen, welke zijn geuit. Re motie van de heer R, Hilhorst heeft, naar spreker meent, alleen gegolden voor de vergadering, waarop zij werd ingediend. Overigens meent spreker, dat de Raad niet heeft te klagen, wat de duur van de vergaderingen betreft. 1Ingekomen stukken: a. Schrijven van de P.U.E.M. inzake verlaging electriciteits- tarieven. Rit schrijven wordt aangenomen voor kennisgeving b. Rapport van de Rirecteur van Gemeentewerken betreffende de gebreken aan de 44 woningen, staande aan de Generaal Spoorstraat te Soesterberg. Re VOORZITTER deelt mede, dat dit rapport nogmaals ter inzage zal worden gelegd. Wanneer de heer ORANJE het woord vraagt, zegt wethouder VAN ZAEELHOFF het rapport van de Rirecteur van Gemeentewerken gaarne eerst in de commissie van bijstand te willen behandelen. Het rapport wordt hierop aangehouden. c. Verzoeken om subsidie van de Stichting Militaire Tehuizen van het Humanistisch Thuisfront en van het Katholiek Medisch' Maatschappelijk Consultatiebureau voor Alcoholisme met prae-advies van B&W. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het prae-advies van B&W besloten. 2. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van: a, de woning Plasweg 40', (1-586) b. de woningen Pokkerstraat 19 en 21, (1-593) Rit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelij ke stemming aangenomen, 3. Voorstel tot vaststelling van het getal wekelijkse lesuren vakonderwijs openbare scholen voor het jaar 1955.(1-589) Re heer VAN WELY vraagt hoe het staat met het plan om dit vakonderwijs op alle scholen in te voeren en hoever het onderzoek daaromtrent is gevorderd. Re wethouder RE HAAN deelt mede, dat binnenkort enige besprekingen zullen worden gehouden met de schoolbesturen die het aangaat en met de inspecteur. Het is op het ogenblik nog niet het moment om concrete mededelingen te doen. Re heer VAN WELY vraagt, of reeds in 1955 zal worden overgegaan tot het invoeren van dit onderwijs. Re wethouder RE HAAN zegt, dat dit, wanneer alle in stanties medewerken, zo spoedig mogelijk zal gebeuren. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen, 4. Voorstel tot vaststelling van een verordening op de erepen ningen der gemeente en het beschikbaars tellen van prijzen IAR-585/2581 5. Voorstel om het subsidiepercentage voor het voorzieningsfonds voor kunstenaars vast te stellen op 200$ (III-584). 6. Voorstel tot wijziging der gemeentebegroting 1954 (IV-591).

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 58