18 Januari 1955 -- 6, 7. Voorstel om een obligatielening van de v.m. ÏT.V. Centrale Slachtplaats buitengewoon af te lossen (IV-590). 8. Voorstel tot regeling van 67= salarisverhoging per 1 Janu ari 1955 (17-587/2589/2590) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 4-8 besloten. 9. Voorstel ten aanzien van herziening van de jaarwedden van de secretaris en de ontvanger (IV-588). De Heer ORANJE zou het voorstel van B&W om zich als Raad accoord te verklaren met de ontwerp-regeling van de jaarwedden der secretarissen en ontvangers der gemeenten in de provincie Utrecht in zoverre willen amenderen, dat de Raad zich alleen accoord verklaart met die tractemen- ten voor zover betreft de gemeenten tussen 24.000 en 50.000 inwoners. Dit wil dus zeggen met het voorgestelde tractement van de secretaris en ontvanger van Soest. Daar bij neemt spreker uiteraard wel in aanmerking, dat die salarissen niet alleen op provinciaal, maar ook op lande lijk niveau zijn vergeleken met andere gemeenten. Het wil hem echter voorkomen, dat de Raad van Soest te ver gaat, wanneer hij zich accoord verklaart met het salaris van de secretaris of ontvanger van IJsselstein of Eockengen of Leusden. Omgekeerd hoopt hij, dat IJsselstein, Kockengen, Leusden of welke andere gemeente dan ook,de tractements- voorstellen voor Soest als zodanig onbesproken zullen laten. Ernstige bezwaren heeft spreker tegen de opstelling van de verzoeken van de Rooms-Katholieke Ambtenaren Vere niging en van de Nederlandse Bond van Gemeente-Ambtenaren. Deze bezwaren spitsen zich het meest toe tegen de moti vering van het verzoek van de Rooms-Katholieke Ambtenaren Vereniging, speciaal waar het gaat om het verband tussen een burgemeesterstractement en een secretaristractement Spreker erkent, dat er voor het burgemeesterstractement een opgaande lijn kan worden geprojecteerd in verband met de bevolkingsgrootte der resp. gemeenten; ook al wordt de belangrijkheid of de moeilijkheid van een gemeente zeker niet alleen door het inwoneraantal bepaald. Hij erkent ook, dat een soortgelijke curve gedacht kan worden voor vergelijking van de tractementen der secretarissen van gemeenten van verschillende grootten. En natuurlijk kan men dan deze beide curven naast elkander leggen. Maar wat doet nu de Rooms-Katholieke Ambtenaren Vereni ging? Die beperkt zich niet tot het naast elkander leggen, maar gaat ze aan elkander verbinden en verzoekt de Raad het standpunt in te nemen, de secretaristractementen aan de burgemeesterstractementen op te hangen. Dit is nu te enen male fout, omdat de functies van burgemeester en secretaris staatsrechtelijk en als elementen in het rechtsbewustzijn geen vergelijkbare grootheden zijn. De door de Kroon benoemde burgemeester, voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van het college, bestuurder van de gemeente, is een figuur, die niet zomaar gescha pen is in artikel 1 van de Gemeentewet, maar die his torisch is gegroeid en algemeen leeft in het rechtbewust- zijn van het Nederlandse volk. Weinig overheidsfunctio- - narissen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 60