-- 18 Januari 1955 -7. narissen zijn zo algemeen geëerd en zo populair als de "burgemeester. En laat men er dankbaar voor zijn, dat dit zo is. De secretaris daarentegen vervult een zuiver administra tieve functie. Een burgemeester die gaat wandelen, blijft burgemeester. Een secretaris die gaat wandelen, mengt zich onder de menigte. De secretaris van onze grootste gemeente zal volkomen terecht een belangrijk hoger tractement genie ten dan de burgemeester van onze kleinste gemeente, maar de gelijke van welke burgemeester ook zal hij nooit zijn. Wanneer de Nederlandse Ambtenaren Vereniging stelt, dat uiteindelijk een secretaris gelijk moet zijn aan een burgemeester en dat in de practijk de secretaris reeds deel genoot is geworden van het college van burgemeester en wet houders, dan beroept zij zich op wantoestanden en usurpeert zij de positie van de secretaris; zij ageert in strijd met de wet als zij haar aan te leggen salarisnormen daarop wil baseren. Dit is te betreuren en het is dubbel te betreuren, omdat de gemeentesecretaris, die in tegenstelling tot de burgemeester naar buiten geen enkele verantwoordelijkheid draagt, binnenskamers van zodanig belang is, dat hij het niet nodig heeft zichzelf op te trekken aan de ambtsketting van de burgemeester Wanneer de Raad was ingegaan op het verzoek der Rooms- Katholieke Ambtenaren Vereniging, had spreker vanavond de vraag moeten behandelen, of een gemeentesecretaris van Soest een 75, 80, 90, 95 of desnoods een 100$ burgemeester was. Spreker wil maar hopen, dat Soest altijd een 100$ secretaris zal hebben. Het ziet er met de tegenwoordige functionaris gelukkig wel naar uit, De VOORZITTER zegt, dat de van de Raad verlangde uit spraak alleen maar betrekking heeft op de jaarwedden van de secretaris en de ontvanger in de eigen gemeente en niet op die van de andere gemeenten in de provincie Utrecht, Ten overvloede kan aan Gedeputeerde Staten worden verklaard, dat de uitspraak van de Raad alleen betrekking heeft op de ge meente Soest. De heer ORANJE zegt te zijn uitgegaan van het voorstel van B&Wwaarin staat "Gezien voorgemeld schrijven van Gede puteerde Staten komt het ons wenselijk voor dat Uw Raad zich accoord verklaart met de ontwerp-regeling tot wijziging van de jaarwedden van de secretarissen en ontvangers der gemeen- ^en de provincie Utrecht.. De VOORZITTER zegt, dat er geen bezwaar tegen is ten overvloede mede te delen, dat de Raad zich geen oordeel vormt over de jaarwedden van de andere secretarissen en ontvangers in de provincie Utrecht. Aangezien het College de brieven der adresserende vere nigingen niet heeft overgenomen, is het niet nodig daarop nader in te gaan, Ook spreker acht het .echter onjuist de salariëring van de secretaris aan die van de burgemeester te koppelen, want daarmede worden onvergelijkbare grootheden met elkander vergeleken. Het is een gewoonte die sedert tiental len jaren ingeslopen is, maar waartegen steeds meer verzet komt. Wanneer men een vergelijking wil maken, is het veel be ter dat te doen met de griffier van de Staten of met een hoofdambtenaar van de provinciale griffie, die belangrijke - administratieve -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 62