--18 Januari 1955 - - 8. administratieve, maar geen besturende functies hebben. De heer ORANJE verheugt zich er over, dat de Voorzit ter het met hem eens is, maar het leek hem gewenst, ook vanuit de Raad dit geluid te doen horen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen 10. Voorstel tot aankoop van grond a, gelegen nabij de Birkstraat van J. de Ruig c.s.(V-2591). De heer A.P. HILHORST zegt, dat men bij het doen van aankopen voorzichtig moet zijn door aan degene die niet direct medewerkt een hoger bedrag toe te kennen dan aan de gene die wel onmiddellijk medewerkt. Hier is echter het omgekeerde het geval. De prijs is gesteld op 5,— per m2 maar hier laat men de grond afstaan voor ƒ.0,25 per m2Dit komt spreker niet juist voor. Of is hier een element, dat het rechtvaardigt? De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat er een bouwaanvrage is voor deze grond. Hierbij beroepen B&W zich op het bepaalde in artikel 9 van de bouwverordening, name lijk dat de weg moet voldoen aan de gestelde eisen. Hier wordt het niet ten volle gedaan, omdat het meer een ver- keers- dan een plaatselijk belang is. De heer A.P. HILHORST is van oordeel, dat men één lijn behoort te trekken. Men moet niet bij een bouwaanvra ge de grond om niet laten afstaan en in een ander geval, zoals bij Middelwijk, 5voor de grond betalen, om dat daar vandaag niet, maar morgen misschien wel wordt ge bouwd. Het is niet juist met twee maten te meten door ge bruik te maken van de omstandigheid, dat men de gemeente op een bepaald ogenblik nodig heeft. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat B&W de bouwver ordening hanteren, waarin staat, dat de weg moet voldoen aan de eisen. De heer A.P. HILHORST wil het voorstel aanhouden en het aanpassen aan het vroeger door de Raad genomen besluit. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat aanhouden zeer moeilijk is, omdat de bouw reeds is gegund. De heer A.P. HILHORST; Dan moet er een andere oplos sing worden gevonden. De wethouder VAN ZADELHOFF stelt voor het voorstel aan te nemen. Mocht de gemeente bij de Rijksweg een ande re gedragslijn ten aanzien van deze grond innemen, dan is het niet onjuist op het thans aangenomen voorstel terug te komen door een schadevergoeding toe te kennen. De heer A.P. HILHORST gaat hiermede accoord. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, waarom de heer A.P. Hilhorst deze zaak niet in de G-rondbedrijfcommissie heeft besproken. De heer A.P. HILHORST zegt eerst de dag na de com missievergadering tot zijn conclusie te zijn gekomen. Dit doet echter aan de zaak weinig af. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt de vlotheid, waarmede hij heeft toegezegd deze zaak te zullen bezien, nader te willen verklaren. Hem zweeft een besluit voor ogen, dat dit niet geheel juist is. Hij heeft opdracht gegeven het op te zoeken, maar het is nergens te vinden. In het belang van de bouwvergunning verzoekt spreker de Raad het voorstel aan - te -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 64