18 Januari 1955 9. te nemen, Mocht blijken, dat het anders had moeten gebeuren, dan kan altijd nog een schadeloosstelling worden gegeven, Het voorstel sub 10a wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen, b. gelegen nabij de Laanstraat van A.P.Stalenhoef(V-2580) c. gelegen nabij de Soesterbergsestraat van Ir. H. Winkelman; (V-592/2594) d. gelegen nabij de Eemstraat van de Pa. Boet en Reyerkerk. (V-2592) 11, Voorstel tot verkoop van gemeentegrond, gelegen nabij de Schrikslaan aan D.Ch. Stam (V-2597). Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder discus sie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 12. Uiteenzetting van het Ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verheij te Amersfoort en het Rijks-Instituut voor Zuivering van Afvalwater terzake het rioleringsvraagstuk in deze ge meente De VOORZITTER heet mevrouw Broek en de heer Veldkamp welkom en verleent eerst het woord aan de heer Veldkamp. De heer VELDKAMP dankt de Voorzitter voor het woord van welkom. Spreker zal gaarne een uiteenzetting geven van het door het Ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verheij te Amersfoort gemaakte rioleringsplan voor de dorpen Soest, Soesterberg en Soestduinen. Bij het maken van een dergelijk plan is het nodig rekening te houden met kwesties als de lo zing van afvoerwater, waarmede zich in de eerste plaats het RIZA (het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater) be zig houdt. Daarover zal mevrouw Broek, als vertegenwoordig ster van dit Instituut, straks spreken. De aanleg van de riolering is door de gemeente Soest zelf verzorgd. Het sluitstuk is echter de zuiveringsinstalla tie, waarvoor het schetsontwerp is verzorgd door het RIZA. Met de uitwerking van het bestek, het klaarmaken en in be stemming brengen is echter het genoemde Ingenieursbureau be last. Spreker zal thans iets vertellen over de riolering zelf, waarna mevrouw Broek zal spreken over de kwestie van de afvoer van het water in het algemeen, speciaal het toezicht op de zuiveringsinstallatie van Soest. Riolering is een stelsel van buizen in de grond, dat dient om overtollig water uit de woongebieden af te voeren. Dit kan zowel regenwater zijn als vuil water uit de huizen, water met faecaliën, afvalwater van de industrie. Regenwater is schoon en dus niet schadelijk, maar veroorzaakt op straat last; daarom moet het op de een of andere manier worden afge voerd. Dit geldt zowel voor het regenwater op straat als op de daken van huizen. Straten en huizen maken echter slechts een klein deel van de kern van een woongebied uit. Het grootste deel bestaat uit tuinen, plantsoenen, achtererven, stukken bos. Het daarin neerkomende water heeft geen kans, in de riolering te komen. De riolering is een waterdicht buizensysteem, waarin naast het water uit de huizen, van de daken en de straten misschien nog wat water van naar de straat afhellende tuinen terecht komt. Een veel gebruikte term daarvoor is het verharde opper vlak waarvan dus het overtollige water door de riolering - wordt -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 66