-18 Januari 19 55 - - 10. wordt afgevoerd. Dit verharde oppervlak is in Soest een vierde of een derde van het totale oppervlak van het dorp Het in de tuinen vallende regenwater veroorzaakt geen overlast. Mocht dit op "bepaalde gedeelten toch het geval zijn, dan kan daarin worden voorzien door het aanbrengen van een drainage of een greppelsysteem.waarvan het water weer op de riolering afwatert. Als het regent komen tonnen water neer. In Soest zal 60 liter regenwater per seconde per h.a. moeten kunnen worden afgevoerd. Het huishoudelijke afvalwater is het water, dat van de waterleiding wordt afgetapt en weer in de riolering terecht komt. Daardoor ontstaat bijna geen verlies, met uitzondering van het water dat s zomers in de tuinen wordt gespoten. Maar practisch al het voor drinken, voor W.C-spoeling en voor schrobben en spoelen gebruikte wa ter komt weer in de riolering, via een bepaald opvang systeem. Over het industrie-afvalwater behoeft niet veel te worden gezegd, in verband met de bescheiden omvang van de industrie in Soest. Er is echter wel bij het ontwerpen van de riolerings- en zuiveringsinstallatie rekening mee gehouden, doch daarover zal mevrouw Broek praten. Er zijn dus twee soorten afvoerwater: het schone regenwater en het uit de huizen komende water, dat op de een of andere manier besmet en dus vies is. Men zal zich nu afvragen, waarom het schone water eerst in de riole ring komt en dan ergens anders naar toe wordt gevoerd. Het is nu eenmaal niet mogelijk, als kortste weg dit water rechtstreeks naar een greppel of sloot af te voeren Is dit wel mogelijk, dan spreekt men van een ge scheiden stelselEen dergelijk rioleringsstelsel bestaat uit twee delen, een deel dat het regenwater naar het openbare water afvoert en de droogweerafvoerde D.W.A., die het vuile water in een apart buizensysteem opvangt. Daarvoor moet in elke straat een dubbel stel rioleringsbuizen aan wezig zijn, een stel voor het regenwater, een stel voor het afvalwater uit de huizen. Een dergelijke oplossing is zeer kostbaar en is daarom in Soest niet gekozen. In Soest is een plan opgezet voor een gemeenschappelijk stelsel, waarbij schoon regenwater en vuil huishoudwater tezamen in één buis terecht komen. Hierop is een kleine uitzondering, waarop spreker straks terugkomt. Het regen- en vuile water uit de gemengde afvoer kan niet zonder meer in openbaar water worden geloosd. Het moet immers eerst worden schoon gemaakt. Dit is een dure zaak en moet op één plek geschieden, al zou het in Soest op vele plekken mogelijk zijn. Twee of drie instal laties zouden een besparing geven op het rioleringsstel sel, maar de kosten van zuivering aanzienlijk doen stijge niet slechts voor aanleg maar ook voor de speciale be diening van de zuiveringsinstallatie. Daarom is in Soest één installatie ontworpen, waarbij ook Soestduinen is aangesloten. Yoor Soesterberg is ook een installatie ont worpen, Hoe komt het regenwater nu bij het centrale lozings- punt? De rioleringsbuizen moeten een helling hebben, an- - ders -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 68