-- 18 Januari 1955 - - 12. Hei rioolgemaal is ontworpen aan de verlenging van de Schoolweg, waar zich een expansiebassin bevindt. De af voer naar de zuiveringsinstallatie vindt op twee manieren plaats. Uiteindelijk moet het water in de grond verdwijnen, doch alleen als het schoon iss; anders slibt het weg en zakt het mechanisme vol. Aan het einde zit een rioleringspornpdie het water naar de zuiveringsinstallatie pompt. Deze laatste eindigt in een wegzakbassinEr komt ook een bergbassin voor overtollig regenwater. De hoofdlijnen van het rioleringsplan voor Soest lo pen vanaf het militaire kamp bij Soestduinen langs de fotografische fabriek, de emaillefabriekhet station, Zonnegloren. Dan vindt uiteindelijk afwatering plaats op het net van Soest zelf. Er is een vuilwaterriolering ontwor pen, dat het vuil van deze buurt opvangt, waarbij is aan genomen, dat het regenwater in de bodem zal wegzakken. Een. regenriolering is er dus niet. De riolering kan daardoor betrekkelijk klein zijn, 1/60ste deel van het geheel. De grote riolering, lopende van Soestduinen langs Soest, langs de Stadhouderslaan naar het terrein van de zuiveringsinstallatieis belast met het wegvoeren van het regenwater en het vuile water van de gehele buurt. Er langs vindt men een aantal overstorten. Dit alles komt op de Amersfoortse kant. Aan de andere kant is ook een hoofdriolering gedacht, van de Koninginnelaan langs de Noorderweg, eveneens naar de zuiveringsinstallatie toe. Daar wordt de woningbouw met de andere riolering aangesloten. Er is ook een stelsel van overstorten, met min of meer een waterscheiding aan de een en de andere kant. Hier zijn overal woonwijken. Er is een tussengemaal ontworpen, dat het water in het riole- ringsnet pompt van het overige gedeelte van Soest, In Soestduinen komt ook een tussengemaal bij het militaire kamp, dat zeer laag is gelegen. Spreker wijst op het verband tussen een zuiverings installatie en een huisvuilverwerkingsinstallatiewaar voor ook in Soest plannen zouden bestaan. Het coördineren er van is voor het verkrijgen van meststof zeker van be lang. Het uit de zuiveringsinstallatie verkregen product is ongeveer gelijkwaardig aan dat van de huisvuilverwer kingsinstallatie. Het is zelfs mogelijk, dat door menging van beide producten een hoogwaardiger product ontstaat. Dit is wel van belang, want het gewone slijk in de zuive ringsinstallatie is nogal kostbaar wil het goed te gebrui ken zijn. Ook het huisvuilproauct is kostbaar. Op de zui veringsinstallatie staat een afdeling slijkverwerking Door de menging van beide soorten vuil, zal het waarschijn lijk mogelijk zijn, beide projecten iets meer op elkander af te stellen en daardoor het bestek van de gebouwen van beide bedrijven te beïnvloeden. Ook de energievoorziening zal daardoor centraal kunnen worden. Een beslissing is thans derhalve gewenst over de totstandkoming van een huisvuilverwerkingsinstallatie in verband met het project voor de zuiveringsinstallatiedat er min of meer op - wacht -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 72