18 Januari 1955 - - 13. wa cht Spreker zal eventuele vragen gaarne "beantwoorden. De VOORZITTER dankt de heer Veldkamp voor zijn inleiding en zal, voordat vragen kunnen worden gesteld, het woord aan mevrouw Broek geven. Mevrouw Broek zal een toelichting geven op de toekom stige zuiveringsinstallatie. Alvorens dit te doen, wil zij op het terrein van de afvalwaterzuiveringstechniek een drietal vragen "beantwoorden, en wel; 1e, Wat is_ afvalwater? 2e, Waarom moet afvalwater worden gezuiverd? 3e. Hoe moet afvalwater worden gezuiverd? Afvalwater is water, dat afvalproducten van de mense lijke samenleving bevat. Men kan hierin twee groepen onder scheiden; a, huishoudelijk afvalwater en b. industrieel afvalwater. Huishoudelijk afvalwater bevat vaste en vloeibare excre menten van de mens, naast was-, bad-, spoel- en keukenafval water. Dit water zal geconcentreerder zijn, naarmate het waterverbruik per hoofd geringer is. In Nederland wordt in streken met centrale drinkwatervoorziening het gemiddelde verbruik per hoofd per dag op 100 liter gesteld. In vele lan den is dit gebruik veel groter, in de Verenigde Staten b.v. 400 500 liter per hoofd per dag. Het hoogste waterverbruik vindt men in Hollywood bij de schone filmsterren, namelijk 2200 liter per hoofd per dag. Ofschoon het afvalwater in Nederland vrij geconcentreerd is, bestaat het toch voor 99.8 a 99.9$ uit water, dus slechts voor 0.1 0.2$ uit droge, vreemde stof. Het bevat talloze chemische stoffen, waaronder stofwisselingsproducten van het menselijk lichaam. Hierin kunnen zich ziektekiemen, parasieten, wormeieren, virussen en allerlei organische en anorganische stoffen bevinden. Deze elementen zijn aanwezig in zwevende deeltjes en in colloïdale en werkelijke oplossingen. Industrieel afvalwater kan zowel in hoofdzaak organische als anorganische verontreingigingen bevatten. Voornamelijk organisch verontreinigd afvalwater wordt b.v. door zuivel fabrieken, wasserijen en slachthuizen geproduceerd; voorname lijk anorganische stoffen vindt men bij metaalindustrieën, foto-industrieën e„d. Het water zal daar sterk zuur zijn en daarom moeilijkheden geven. Het organische afvalwater geeft op zijn beurt aanleiding tot rotting, tot stank dus. Huishoudelijk afvalwater is een onaangenaam riekende, troebele grauwe vloeistof, waarin grotere en kleinere onop geloste delen altijd zweven. Laat men het water staan, dan zet een deel van die stoffen zich af op de bodem, een deel aan de oppervlakte (oliën en vetten), terwijl de rest in de vloeistof blijft zweven. Door filtratie is ook deze rest uit de vloeistof te verwijderen. Ter demonstratie laat spreekster enige flessen met rioolwater zien. De flessen zijn eerst enige uren geleden gevuld, zodat er nog maar weinig bezinking heeft plaats gehad. Waarom moet afvalwater worden gezuiverd? In Parijs onder Bodewijk XIV was het nog gewoonte, het huishoudelijk afval- - water -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 74