- 18 Januari 1955 - - 15. water nodig. De oesterkwekerijen hebben ook schoon water nodig. Indien rioolwater bezinkt bij de oesterbanken moeten de schaaldieren lange tijd in quarantaine, hetgeen grote kosten met zich meebrengt, 6. Aesthetische belangen. Deze zijn geenszins onbelangrijk Alles wat de mens nodig heeft nlwater, voedsel, lucht en stralingsenergie komt tot hem door zijn milieu heen. Het is daarom van het hoogste belang, dat dit milieu gezond is: gezonde bodem, gezonde lucht, gezond water. Hoe ver men met dit reinigingsproces wil gaan hangt o.a. af van bescha ving en hygiënisch inzicht. Alleen gezond water kan zijn natuurlijke functie ver vullen, nl. het afbreken van organische stoffen door middel van bacteriën met behulp van de in het water opgeloste zuur stof. Zo ontstaan eenvoudige verbindingendie weer dienst doen als bouwstof voor nieuw leven in de vorm van bacteriën, protozoën, plankton, vissen enz.dus een steeds hogere op bouw. Men noemt dit afbrekingsproces mineralisatie van de afvalstoffen door biochemische verbranding. Alle niet tot het watermilieu behorende stoffen, die daar in terecht komen, plantaardige en dierlijke afvalstoffen, ook ziektekiemen, worden uiteindelijk geoxydeerd tot koolzuur, water, nitraat en andere zouten, Deze zelfreinigende kracht van gezond water is in de kringloop der materie een belangrijke factor. Zonder deze zou er geen helder water bestaan en zou de zee reeds lang' ver worden zijn tot een open beerput. Nu komt de vraag aan de orde, hoe afvalwater moet wor den gezuiverd. In gezond oppervlaktewater heeft de natuur gra tis de beschikking gegeven over een groot zuiveringsreser voir. De zelfreinigende kracht van gezond water wordt o.a, bepaald en beperkt door de aanwezige hoeveelheid opgeloste zuurstof, die maar zeer gering is, nlongeveer 10 mg per liter. Dit zelfreinigend vermogen van het water mag gebruikt, maar nooit misbruikt worden. Door overbelasting van het wa ter, dus door er meer organische stoffen aan toe te voegen dat het kan wegoxyderen, wordt het water "ziek". Alle plant aardig en dierlijk leven sterft af; bij gebrek aan zuurstof worden de organische stoffen niet langer verbrand, geoxydeerd, maar gaan ze in rotting over. Rottingsgassen stijgen op van de bodem en voeren brokken ontbindende stoffen en stinkende gassen mee naar het oppervlak. Zulk dood water is hygiënisch verwerpelijk en ook gevaarlijk voorzover er ziektekiemen in worden geloosd. Want ook deze worden daarin niet onschadelijk gemaakt en kunnen in het slijk lange tijd levend aanwezig blijven. Bij lozing van kleine hoeveelheden afvalwater in een grote rivier maakt men op bescheiden wijze gebruik van de enorme zelfreinigende kracht van dit oppervlaktewater, In zo'n geval zal het voldoende zijn de zwevende stoffen, slijk- stoffen, terug te houden uit het afvalwater. In een grote, naar de zee stromende rivier kan men zelfs het vuile water kwijt. De stoffen, die niet in de rivier worden afgebroken, komen dan in zee terecht waar voldoende zuurstof is om ze af te breken. Het is wel nodig, uit kleine rivieren en beken - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 78