18 Januari 1955 -- 1 6. de slijkstoffen weg te houden. Het bezinksel van riool water bevat grote hoeveelheden bacteriëndie vaak in een beschermd kapsel, bijv, het sputum van een t,b.c.-patiënt worden meegevoerd en veel langer in leven blijven dan wanneer zij zouden zijn blootgesteld aan de zelfreinigen de kracht van gezond water. Bij gemiddelde zomertemperatuur voltrekt de volledige afbraak van de organische stof zich in de natuur in onge veer drie weken tijds. Daar, waar men echter niet beschikt over een grote bron van zelfreiniging, moet men het water langs kunstmatige weg zuiveren. Men bootst daarbij het natuurlijke proces na, maar versnelt het door een sterke toevoer van zuurstof en gebruik van een massale hoeveel heid actieve oxyderende microben. Het proces kan zich dan in één dag voltrekken. Rioolwater zal nooit zo kunnen worden gezuiverd, dat het drinkwater wordt, tenzij men er allerlei kostbare proce'de''s aan toevoegt, het chloreert, maar dat is veel te kostbaar voor normaal gebruik. Het gaat er thans echter slechts orn, dat rioolwater, in openbaar water ge bracht, geen aanleiding meer kan geven tot rotting, d.w.z. geen rottende stoffen meer bevat. Er zal dus mee moeten worden begonnen, de bezinkbare stoffen er uit te verwij deren. Daar rioolwater steeds zand bevat, zal ook het zand er van moeten worden gescheiden. Er blijft dan een troebele vloeistof over met oplosbare stoffen. Deze wordt gezuiverd door bewerking met de nodige hoeveelheid zuurstof en toevoer van bacteriën in grote massa's door biologische oxydaties dus. In Soest zal dit als volgt geschieden." door het wa ter te versproeien over cylindervormige filters, gevuld met stukken lava of puin. Deze filters hebben aan de ba sis vele openingen, zodat het van boven komende water, dat langs de lavabrokken naar beneden druppelt, met veel lucht, dus ook zuurstof, in contact komt. Op de filterste nen zet zich, na ongeveer 8 weken, een huidje af van bacteriën, een humuslaagjedat in staat Is de zuurstof uit de lucht snel over te dragen op de opgeloste stoffen uit het rioolwater. Door de adsorberende werking van het humuslaagje worden de organische stoffen snel onttrokken aan het doorsijpelende afvalwater, dat vrijwel gereinigd in een afvoerkanaal terecht komt. Dit water bevat echter nog wel bezinkbare stoffen, ontstaan door de neerslag van oxydatieverbindingenen is dus nog troebel. Het komt in een bassin, waar de vaste deeltjes kunnen bezinken en wordt ten slotte een vrij heldere vloeistof, die zonder bezwaar aan het openbaar water kan worden toegevoegd en dus wordt afgevoerd naar een rivier, De rivier legt de laatste hand aan het opruimingswerk Soest heeft een plan ontworpen voor twee zuiverings installaties, een te Soest zelf, met aansluiting te Soestduinen. Waarschijnlijk komt er in de toekomst ook een aansluiting voor Soesterberg. Het is ieder uit eigen aanschouwing en reukwaarneming bekend, hoez_er het nodig isde afvalwaterprobleman van de gemeente Soest op te - lossen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 80