18 Januari 1955 17. lossen door het uitvoeren van een centrale riolering. De mensen kunnen zich lang "behelpen met "beerputten en zinkputten als de grond goed is, maar de grens is thans wel "bereikt. Het water dient nodig afgevoerd en gezuiverd te worden. Voor de kern Soestduinen zijn het niet zozeer mis standen op afvalwatergebieddie dringen tot afdoende voor zieningen, als wel dreigende conflicten met de Waterleiding Maatschappij. Deze maatschappij heeft haar waterwingebied in deze omgeving en vreest terecht, dat het door haar pompen aangetrokken grondwater op den duur zal worden verontreinigd ten gevolge van verzonken afvalwater, met name door dat van het Sanatorium "Zonnegloren" en dat van de Nederlandse Fotografi sche Industrie. In samenwerking tussen het gemeentebestuur van Soest, gemeentewerken, de gemeentelijke rioleringsadviseur en het R.I.Z.A. is gezocht naar de meest efficiënte en minst kostbare oplossing voor de afvalwaterproblemen in de gemeente. Het bleek doelmatiger en goedkoper, Soestduinen aan te sluiten op de riolering van Soest en het afvalwater gezamenlijk te zuiveren, dan twee of drie afzonderlijke zuiveringen aan te brengen. In Soesterberg bestaat voor de toekomst de mogelijk heid, er een bergvijver en een zuiveringsterrein met een reinigingsvijver en een bezinkingsvijver aan te brengen. De bergvijver zal ook bij voorkeur op het zuiveringsterrein worden aangebracht. Dan kan het water er, evenals in Soest, volledig langs kunstmatige weg worden gezuiverd. Er is ech ter nog geen beslissing genomen. Het gemeentebestuur voert er nog besprekingen over met de rijksinstanties. Verschillen de dingen pleiten in de ene en in de andere richting. Veel hangt daarbij af van de plannen van de gemeente met betrek king tot de zandafgravingen. Er is een prachtig terrein voor het graven van een vijver en het zand te verkopen. Is daar niet voldoende animo voor, dan is een filter als in Soest de aangewezen weg. Plannen te dien aanzien zijn er echter nog niet Naar de ontworpen zuiveringsinstallatie te Soest zal huishoudelijk en industrieel afvalwater worden gevoerd. De grootte van de installatie hangt af van de hoeveelheid te verwerken verontreinigd water. De afmetingen van de verschil lende onderdelen van de installatie worden dus o.a. bepaald door het aantal op de riolering aangesloten inwoners en de hoeveelheid waterverontreinigende stoffen, toegevoerd door het industriële afvalwater. Als maat voor de hoeveelheid ver ontreinigende stoffen in water heeft men genomen de hoeveel heid zuurstof, die nodig is om deze stoffen te oxyderen. Dit getal wordt omgerekend en uitgedrukt in het aantal inwoners, dat een gelijke hoeveelheid verontreinigende stof produceert, het z.g. Inwoneraequivalentiegetal Bij de opzet van de installatie is uitgegaan van een thans op de riolering aangesloten inwonertal van 13.000. Het afvalwater van de huidige op de riolering lozende industrie is gelijk te stellen met het afvalwater van 3.500, zodat de te bouwen installatie is opgezet voer het zuiveren van het afvalwater van 16.500 inwoneraequivalenten In de toekomst, als zowel het aantal op de riolering aangesloten inwoners als industrieën zich uitbreidt, zal de - installatie -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 82