18 Januari 1955 20 geperst. Deze slijkgisting bestaat uit twee reservoirs, twee slijkgistingstanksHet slijk is een heel onaangename substantie. Het bevat nog vele ziektekiemen en tal van rotbare stoffen. Zou het zo worden gedroogd, dan zou een stankplaag ontstaan. Het drogen is bovendien heel moei lijk, omdat het slijk tal van water vasthoudende col- loidale stoffen bevat. Als meststof zou het niet aan te raden zijn, omdat het allerlei ziektekiemen bevat en an dere voor de grond ongeschikte stoffen als papierresten e d Ter voorkoming van deze moeilijkheden wordt het verse slijk aan een gistingsproces onderworpen, waarbij de organische bestanddelen van het slijk zich omzetten in water, gassen (methaan en koolzuur) en een humusachtige stof. Het aldus gevormde gas, met hoge verbrandingswaarde zal in de toekomst worden opgevangen en worden benut voor verwarming van de slijkmassa in de slijkgistingstanks waardoor het gistingsproces wordt bespoedigd en uitbrei ding dezer tanks niet zal behoeven plaats te vinden. Door het vrij komen van koolstoffen en water vermindert de hoeveelheid slijk nu sterk in volume. Wormeieren e.d. gaan dood, terwijl ook de ziektekiemen verdwijnen. Er is een slijkgistingstank voor eerste en een voor tweede trap slijkgisting. Voor het proces wordt het slijk van de ene naar de andere tank gevoerd. De tanks zijn zo danig ontworpen, dat zij geschikt zijn voor de verwerking van het slijk van ruim 24.500 inwoneraequivalenten, ter wijl na uitbreiding met bovengenoemde verwarmingsappara tuur de capaciteit tot 49.500 inwoneraequivalenten kan worden opgevoerd. De verwarming van het slijk is op ver schillende manieren mogelijk, bijv. door circulatie van warm water. In het onderhavige geval zullen de vrij komen de gassen via motoren in warmte worden omgezet voor de verwarming van het slijk. Het uitgegiste slijk wordt door eigen wateroverdruk gebracht in de verdeelgoot der slijkdroogbedden, vanwaar het op de droogvelden vloeit. Dit zijn gedraineerde zand- bedden, d.w,z. bedden met een laagje zand er op en drai- neerkanalen er onder. Daar blijft het slijk kortere of langere tijd - al naar gelang van de samenstelling - dro gen, in elk geval zo lang dat het in steekvaste vorm kan worden overgebracht. Het is dan een zware, taaie vloeistof die niet onaangenaam meer ruikt en hygiënisch een heel eind verbeterd is, al is zij niet vrij van alle ziektekie men, vooral t.bc.-bacillen. Door droging in de lucht en blootstelling aan de zon worden de pathogene bacteriën ech ter vernietigd en wordt een goede meststof verkregen, die epidemiologisch als ongevaarlijk kan worden beschouwd. Deze meststof gaat naar een droogschuur, hetgeen wel be wijst dat het volume sterk is ingekrompen. Deze meststof bevat vele voedingsstoffen voor de bodem en vindt een heel dankbare aftrek, ook voor het composteren met huisvuil. Het zand in de zandbedden wordt voor een deel uit de installatie zelf, uit de zandvanger gehaald en is zeer goed bruikbaar. - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 88