-- 18 Januari 1955 22 wanneer er slechts afvalwater door wordt gevoerd. Hoe denkt men zich de personeelsbezetting bij de in Soest te bouwen zuiveringsinstallatie? De heer VELDKAMP zegt, dat doorspoeling niet regen water de buizen inderdaad beter schoonhoudt. Men behoeft echter niet te benauwd te zijn voor een aparte D.ÏÏ.A.- riolering. Ook de D.W.A. bevat heel wat water. De mensen spoelen een bad leeg, trekken hun W.C. door en geven daar mee telkens 10 liter water af. Mevrouw BPiOEK zegt, dat de bezetting van een zuive ringsinstallatie erg meevalt. Ee'n man kan deze zeer dik wijls bedienen en heeft dan niet eens een volledige dag taak, al moet hij er wel iedere dag een poosje mee bezig zijn, soms een halve dag, soms langer. Dit hangt volkomen van de werkzaamheden af. Elke week moeten bijv. de sproei ers een keer worden gecontroleerd. De overlooprand moet worden schoon gehouden. De zandvangen moeten zandschoon worden gespoeld. De slijkgistingstanks moeten worden ge controleerd. Voor al deze kleine bemoeienissen is ée'n man voldoende en moet daarvoor enige uren per dag beschik baar hebben, indien nodig een halve dag of meer. De bediening geeft wel eens moeilijkheden. Soms wordt een goede installatie na korte tijd verwaarloosd en werkt dan niet zo goed meer. Dan krijgt de bedieningsman niet voldoende tijd voor deze taak. Kleine verwaarlozingen kunnen ernstige storingen veroorzaken. Is het bedrijf groter - bijvoorbeeld als Soest na de uitbreiding zes filters heeft - dan is het wel gewenst ook iemand aan te stellen, die technisch onderlegd is, het proces en de in stallatie volledig kent en ook metingen kan doen. Er is een laboratorium bij ontworpen voor het doen van vaststel lingen. Een goede installatie vereist een goede middel baar of liever nog academisch gevormde technicus. Dit wordt maar al te weinig begrepen en de gevolgen blijven dan ook niet uit. Vele uitstekende installaties in het land func- tionneren slecht of helemaal niet omdat er geen deskundige bij is aangesteld die een oogje in het zeil houdt. De heer SCHAAPSMA vraagt, hoeveel gemeenten over een goede zuiveringsinstallatie beschikken. Y/elke gemeenten waren daarbij het eerst? Wat is de omvang van het tegen woordige bedrijf? Spreker heeft bewondering voor de elegante wijze, waarop dit enigszins penibele onderwerp vanavond is be handeld. Mevrouw BROEK kan tot haar spijt uit het hoofd niet zeggen, hoeveel gemeenten over een goede zuiveringsinstal latie beschikken. Het aantal in het gehele land bedraagt echter verre over de 100 en er worden nog vele ontworpen. Er bestaan alle mogelijke soorten zuiveringsinstallaties. Daaronder bevinden zich de allerkleinste tot zeer uitge breide, als in Beverwijk. Het R.I.Z.A. is bezig vanaf 1920, al werden ook daarvoor kleine ontwerpen gemaakt voor slachthuizen, sanatoria e.d. In de steden is men met der gelijke installaties in 1925 begonnen. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 92