18 Januari 1955 23. De heer ORANJE vraagt, hoe de verkoopbaarheid van het gedroogde slijk is. Mevrouw BROEK zegt, dat het slijk steeds goed wordt verkocht, al wordt de verkoop beïnvloed door de ligging van de installatie. In het Westland is er grote vraag naar. In stre ken, waar geen kweekbedrijven zijn, wordt het slijk gebruikt voor aanleg van plantsoenen en sportvelden. Het wordt ook wel gebruikt voor grondbemestingmaar het transport levert wel moeilijkheden op, omdat het vrij zwaar is, in goede steekvaste toestand. Ylak bij de installatie gelegen kwekerijen en tuin derijen nemen het slijk graag in vloeibare toestand af. De heer ORANJE vraagt of er sprake is van concurren tie met kunstmest. Mevrouw BROEK zegt, dat het slijk meer en meer wordt toegevoegd aan kunstmest en een zeer gewaardeerde combinatie vormt De heer VAN ZADELHOFE zegt, dat terwijl het water verbruik in Nederland op gemiddeld 100 liter per hoofd per dag wordt gesteld, dit verbruik in Soest slechts 50 a 60 liter per dag bedraagt. Zeist en De Bilt staan op 110 tot 120 liter per dag. Mevrouw BROEK veronderstelt, dat het verbruik op den duur wel zal toenemen. In die richting gaat althans de ontwikkeling Spreekster deelt in antwoord op een vraag mede, dat in Amersfoort een installatie is waarin huisvuil en slijk worden vermengd. De heer VELDKAMP zegt, dat ook in Venlo een derge lijke gecombineerde installatie wordt gebouwd. De VOORZITTER vraagt, of in Enschede niet soortge lijke plannen bestaan. De heer VELDKAMP gelooft, dat dit wel het geval is. Er zijn allerlei aantrekkelijke combinaties mogelijk. Als huisvuil wordt gecomposteerdmoet er water aan worden toe gevoegd. Het mag niet te droog zijn. Men onderzoekt thans de mogelijkheid of er in plaats van water ook ongegist slijk op kan worden gespoten, waarna het slijk tot gisting wordt ge bracht. Op deze wijze kunnen de kosten van de installatie met 25$> of 30$ worden gedrukt. Men vreet er echter nog niet te veel van, al wordt wel naarstig gezocht. Het is wel een gemakkelijke methode, het uitgegiste en gedroogde slijk te mengen met het huisvuil. Voor dit doel wordt in Venlo een grote Dano-installa tie opgericht. Men doet daar ook proeven met combinaties van ongegist slijk met huisvuil. De heer A.P. HILHORST vraagt naar de kosten van het eerste project voor 16.500 inwoneraequivalenten. Mevrouw BROEK zegt, dat de kosten haast altijd tegen vallen, omdat men niet graag geld uitgeeft voor afvalwater. De kosten variëren van plaats tot plaats en daarom is het niet gemakkelijk, een bedrag te noemen. Het eerste project voor 16.500 inwoneraequlvalenten moet echter zeker op 800.000, worden geschat. De VOORZITTER dankt mevrouw Broek hartelijk voor de wijze, waarop ze dit moeilijke probleem heeft uiteengezet. Uit de vragen is wel gebleken, dat de uiteenzetting met grote be langstelling is gevolgd. - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 94