2. 9 Februari 1955 - 23. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Y/oensdag 9 Februari 1955 te 19.15 uur. VOORZITTERS de Burgemeester, de heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS s de heer J.J.J.M.Pesten. Tegenwoordig de ledens C.van Andel, J.van den Arend, A.Brouwer, HA.ButzelaarH. J.S.Clemens T.Dorresteijn, p.Grift, K.de Haan, A P .HilhorstR.Hilhorst, HCKlarenbe ek Dr.D.J.P.OranjeP.C.Pieren, mevrouw S.M.Polet-MuslerJ.A. Schaafsma, M.M.van Wely, W.G.van Zadelhoff en J.D.L.Zoete lief O Afwezig met kennisgeving het lids mevrouw SG.Landweer- de Visser. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat mevrouw Landweer-de Visser wegens ziekte verhinderd is de vergadering bij te wonen. In het bijzonder heet spreker welkom de heer Clemens, die wegens ziekte een tijdlang de raadsvergaderingen heeft moeten missen. Het verheugt spreker en ongetwijfeld de gehele Raad, dat de heer Clemens thans zover is hersteld, dat hij de raadsvergadering weer kan meemaken. Spreker wenst de heer Clemens een spoedig en algeheel herstel van krachten toe. De heer CLEMENS dankt de Voorzitter zeer voor diens vriendelijke woorden. Sprekers leven heeft inderdaad aan een zijden draad gehangen, maar de zijde bleek van behoorlijke kwaliteit te zijn. Spreker hoopt de verdere raadsperiode zonder ziekte te kunnen meemaken en zegt dank voor de bloe menhulde op zijn tafel. De VOORZITTER^ Wij hebben erg met U meegeleefd en wilden aan onze blijdschap uiting geven door de bloemen, die U op Uw tafel ziet staan. 3. Ingekomen stukken. a. Rapport van de Directeur van Gemeentewerken betreffende de gebreken aan de 44- woningen, staande aan de Generaal Spoorstraat te Sce sterberg. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat dit rapport moet worden beschouwd als de ambtelijke constatering van de ge breken aan deze woningen. Thans zal de Raad een voorstel moeten worden voorgelegd tot verbetering van de daken en de financiering daarvan, waarbij de vraag onder het oog moet worden gezien, of het geen weggegooid geld is, doordat er iets fout is geconstrueerd. Eerst wordt echter nog geïnfor meerd wat andere gemeenten hebben gedaan, waar dezelfde moeilijkheden zijn opgetreden. Bij het bezichtigen van de woningen in Soesterberg en op het Hart zal de Raad de gebreken in ogenschouw kunnen nemen, terwijl deskundigen aanwezig zullen zijn, die eventuele vragen kunnen beantwoorden. De heer GRIFT dringt aan op het zo spoedig mogelijk in dienen van het voorstel. Niet alleen de daken zijn defect, ook de riolering schijnt niet goed te zijn en spreker ver trouwt, dat deze tegelijkertijd zal worden bekeken. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat het voorstel zo spoedig mogelijk in de Raad zal komen. Aan de riolering kan aandacht worden geschonken, maar zij houdt verband met de gehele riolering in Soesterberg. Het rapport wordt aangenomen voor kennisgeving. - b. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 98