23 maart 1956 28. In het ten noorden van deze wijk liggende gedeelte van Soesterberg worden de straten naar luchtmachtmensen genoemd. Wanneer daar een straat een naam moet krijgen, zal het college overwegen, of dan een van de in het rekest vermelde namen kan worden gekozen. Er moet evenwel worden getracht namen te vinden, waarvan de bekendheid verder strekt dan tot de huidige generatie. De naam "Van Weerden Poelman" is indertijd gekozen, omdat deze naam waarschijnlijk in de toekomst bekend zal blijven, daar ook een fonds deze naam draagt. Getracht wordt een beetje orde in de straatnamen te Soesterberg te verkrijgen. Door het voorstel van de heer Pieren te volgen zou de wanorde echter worden vergroot. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot het instellen van een overleg orgaan voor de lichamelijke opvoeding en de sport buiten schoolverband (afd. IAD, nr.781/3504) De heer PIEPEN zegt, dat de P.v.d.A.-fractie het voorstel tot instelling van een overlegorgaan zeer toejuicht. In dit voorstel ligt namelijk opgesloten, dat het college zich er ter dege van bewust is, dat de lichamelijke opvoeding en sport van zeer veel culturele, sociale en pedagogische waarde zijn. De sportorganisaties tellen in het land ongeveer een miljoen leden, waaronder 350.000 jeugdleden. Ongeveer een vierde deel van de beoefenaars van de sport bestaat uit vrouwen. Deze frappante cijfers tonen reeds aan, welk een belangrijke plaats de sport in de maatschappij inneemt. In deze cijfers zijn nog niet begrepen de miljoenen kijkers, die jaarlijks de sportvel den bezoeken en die daarbij een gezonde ontspanning vinden. Behalve dat de beoefenaars van de sport hun spierkracht en uithoudingsvermogen vergroten, biedt de sport tevens gele genheid de karaktereigenschappen van de mens in de juiste zin te ontwikkelen. Moed, volharding, zelfbeheersing, teamgeest en eerbied voor de tegenstander vormen de latere mens. Diegene die erkent, dat sportbeoefening een goede cultu rele en pedagogische waarde heeft, zal tevens een open oog hebben voor de uitwassen, welke zich in de sportbeoefening voordoen. Niet alleen voor de uitwassen in de sportbeoefening zelve, doch ook voor het zogenaamde clubchauvinismeDikwijls wordt dit door pers, radio en misschien nu ook al door de televisie op verkeerde en onjuiste manier aan het publiek voor gelegd. Succesvolle beoefenaars in bepaalde perioden zijn daarom in korte tijd maar al te gemakkelijk over het paard getild en ontsporen vaak later, indien de sportprestaties afnemen. Ook ten aanzien van deze zaken moet men in de toekomst kunnen kijken. Het is sprekers overtuiging, dat door het in het leven roepen van een overlegorgaan als voorgesteld, dat de ontwikkeling geleidelijk kan volgen, de sport in juiste banen kan worden geleid. In samenwerking met het particulier initi atief - en hier v/il spreker de nadruk op leggen - ligt in deze een ruim veld voor de overheidszorg. De fractie van de P.v.d.A. heeft grote waardering voor het vele en goede werk, dat de sportfederaties in deze gemeente verrichten. In samenwerking met het thans voorgestelde over legorgaan zijn de sportfederaties in staat nog veel goeds te verrichten in het belang van de sportbeoefening. - Door -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 100