23 maart 1936 30. lende sporten. Hiervoor kan spreker geen enkel motief vinden. Hij stelt daarom voor de samenwerking tussen Het gemeenteHestuur en de sportwereld te "beperken tot hetgeen B&W in het voorstel onder a hebben genoemd. Dit is voor het ogenblik voldoende. De sportfederaties kunnen dan worden beschouwd als het overlegor gaan, waarmede het gemeentebestuur samenwerkt. Voor zover spre ker het kan beoordelen omvatten de sportfederaties dermate alle sporten, dat het college door contact op te nemen met deze fe deraties zich voldoende op de hoogte kan stellen van de wensen en verlangens, die in de sportwereld leven. Spreker kan zich evenwel voorstellen, dat college en raad het niet met hem eens zijn en de voorkeur geven aan een over legorgaan, waarin ook vertegenwoordigers van het gemeentebestuur zitting hebben. Wanneer daartoe besloten zou worden, zou hij een zodanige wijziging in het voorstel willen aanbrengen, dat de besturen van de beide sportfederaties qualitate qua in het overlegorgaan worden opgenomen. Daarmede zou worden gesteund hetgeen met veel moeite, inspanning en met succes in deze ge meente op het gebied van de vrijwillige samenwerking tussen de verschillende sportverenigingen is tot stand gebracht. De heer VAM ANDEL merkt op, dat voorop dient te staan, dat het particulier initiatief en het eigen beheer gewaarborgd moeten worden. Een ieder moet baas in eigen huis blijven. Met het oog op de subsidies is het echter zeer nodig een overleg orgaan te hebben tussen de gemeente en de sportwereld, waardoor een zekere lijn in de subsidiepolitiek kan worden gebracht. Dit orgaan zal de in de sportwereld levende wensen en bezwaren kunnen beoordelen. In de voordracht staat in de tweede alinea van bladzijde 3? "De mogelijkheid ad__cde sportstichting, lijkt ons voors hands voor deze gemeente te hoog gegrepen..." Blijkens het woord "voorshands" acht het college het dus wel mogelijk, dat er in de toekomst een orgaan tot stand komt, als in de voordracht onder c als volgt omschreven? "een overlegorgaan als onder b bedoeld, maar met uitgebreide bevoegdheden als b.v. het beheer, onderhoud en exploitatie van terreinen, lokalen, zalen enz. De stichtingsvorm zal hiervoor dan noodzakelijk zijn." Hier moet men naar sprekers oordeel echter niet mede beginnen. Door een dergelijk orgaan in het leven te roepen zou men zich te veel op het particuliere terrein gaan bewegen. Inderdaad moet de gemeente te zijner tijd, bij voorbeeld bij uitbreidingsplan nen, gemeentelijke sportterreinen ontwerpen en daarbij overleg plegen met de sportwereld. De verenigingen moeten echter baas in eigen huis blijven. Wanneer de gemeente subsidie verleent, moeten de verenigingen zelf uitmaken, wat zij met dat subsidie willen doen. De gemeente mag niet ingrijpen in de inwendige structuur van de verenigingen. Het mooist is natuurlijk, zoals ook bij voetbalverenigingen in verschillende steden wel het geval is, dat de verenigingen alles zelf voor elkander krijgen en geen subsidie nodig hebben. De heer R.HILHORSÏ merkt op, dat er van de zijde der K.V.P.- fractie reeds verschillende malen op is aangedrongen wat meer lijn te brengen in de steun, die de gemeente door middel van subsidies, het beschikbaar stellen van sportvelden enz. aan de sportverenigingen verleent. De fractie juicht dan ook van harte het onderhavige voorstel toe. Daardoor wordt geen enkele aanval gedaan op het particuliere initiatief. Ook spreker staat op het standpunt, dat de verenigingen baas in eigen huis - moeten -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 104