- 5 - BELEGGER VAN GELDER. -2.07.352.62 Wijziging van het raads besluit d.d.28 november 1955, afd.IV,nr.3230, betreffende machtiging tot het aangaan van kasgeldleningen voor het dienstjaar 1956.. Verlenen van een renteloze geldlening aan speeltuin verenigingen. Opnemen en beleggen van kas geld in 1957 Wijziging van het raadsbe sluit van 25 juli 1956 tot verstrekking van een geldle ning t.b.v. de speeltuinver. t Hart" 26 jan. 156 8 27 juli '56 87/91 2 nov. '56 136 2 nov. 56 1 36 AARGAAL VAN REKENI N G -- C 0 UR AN T - 0 VERSENKOMSTEN -2.O7.352.626 Aangaan van een nieuwe reke ning-courant-overeenkomst met de Nederlandse Midden- standsbank. Aangaan van een rekening courant-overeenkomst met het Vuilverwerkingsbedrijf Soest-Baarn. INNING VAN GELDEN. -2.07352633 Oninbaarverklaring van pos ten over '54 en '55* Oninbaarverklaring van di verse bedragen over 1955 en 1956. 2 mei 56 28 sept156 26 jan. '56 25 juli '56 59 110 91 GELDLENINGEN -2.07.352.7 Aangaan van geldleningen. Aangaan van geldlening Aangaan van een obligatiele ning Verstrekken van een geldle ning aan gemeente Harderwijk Intrekking van het raadsbe sluit van 21 december 1955 inzake het aangaan van een geldlening met de stichting beheer geldmiddelen voor de compostvoorziening. Intrekking van hert raadsbe sluit van 27 au.".'56 tot het aangaan van een obliga tielening en het verstrek ken van een geldlening aan de gemeente Harderwijk en wijziging van de raadsbe sluiten van 26 januari 1956 en 2 november 1956 tot het opnemen van kasgelden over 1956 en 1957 23 mrt'56 25 juni '56 27 aug. 156 27 aug. '56 28 sept56 38 71 94/95 95 110 7 dec. '56 152/154

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 10