23 maart 1956 33. voordracht in de gemeente zijn gerezen, spoedig weer ver dwenen zullen zijne De heer Oranje heeft gevraagd, waarom de besturen van de beide sportfederaties niet qualitate qua in het over legorgaan zitting krijgen. Hiertegen bestaat in de eerste plaats het bezwaar, dat het overlegorgaan dan zeer groot zou worden. Bovendien is het niet juist om de vertegenwoor digers van de sport in het overlegorgaan te binden aan een particuliere organisatie. De raad benoemt de raadsleden, die deel zullen uitmaken van het overlegorgaan, maar ook de andere leden van dit orgaan. Het is best mogelijk, dat er toch een personele unie tussen de vertegenwoordigers van de sport in het overlegorgaan en de besturen van de sport federatie ontstaatdoch dit moet de praktijk uitwijzen. Ten slotte deelt spreker nog mede, dat de Commissie voor Sociale laken zich met dit voorstel kan verenigen. Zij adviseert echter in de vijfde regel van het eerste lid van artikel 3 der verordening tussen de woorden "waarvan" en "één uit het buurtschap Soesterberg" in te voegen: tenminste Door deze wijziging kunnen dus verschillende vertegenwoor digers van de sport, die afkomstig zijn uit Soesterberg, in het overlegorgaan zitting nemen. Spreker heeft er geen be zwaar tegen deze wijziging over te nemen, waarmede hij dan tegelijkertijd voldoet aan het verlangen van de heer Pieren. De heer BUTZELAAR zou in het eerste lid van artikel 3 gaarne de woorden "op voordracht van burgemeester en wet houders" zien veranderd in; op aanbeveling van burgemeester en wethouders. De VOORZITTER merkt op, dat "aanbeveling" precies hetzelfde betekent als "voordracht". Het betreft hier geen dwingende voordracht. Wanneer de raad echter de voorkeur zou geven aan "aanbeveling", zal spreker tegen wijziging geen bezwaar maken. De heer VAN ANDEL merkt op, dat onder punt b in de voordracht wordt gesproken van overlegorgaan, terwijl in de aanhef van het besluit en in het eerste artikel van de ver ordening staats "Commissie van Advies". Een commissie van advies gaat verder dan een overlegorgaan. Om de juiste be doeling, die men met de commissie heeft, weer te geven ware het gewenst de commissie bij haar ware naam te noemen en in de verordening te spreken van; Commissie van Overleg voor de Lichamelijke Opvoeding en Sport. De VOORZITTER zou toch de naam "commissie van Advies" willen handhaven. De commissie wordt namelijk in het leven geroepen om het gemeentebestuur van advies te dienen. En dit bereikt men door middel van overleg. Het doel is ech ter het geven van advies en het doel behoort in de naam beter tot uiting te komen dan het middel. De heer ORANJE merkt op, dat het verschilpunt tussen het college en hem is de vorm, waarin het overleg met de sportwereld zal plaats vinden. Het college wil de vertegen woordigers van de sport laten benoemen door de raad, terwijl spreker dit aan de sportfederaties wil overlaten. Wie kunnen er namelijk beter dan de sportfederaties uitmaken, welke per sonen de sport het beste kunnen vertegenwoordigen? Wanneer sprekers inlichtingen juist zijn, dan zijn in ieder geval in Soest alle sportverenigingen bij de federatie aangesloten. Deze verenigingen hebben zich langs natuurlijke weg vrijwil lig verenigd in een sportfederatie en een bestuur gekozen - om -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 110