23 maart 1936 34. om hun belangen te behartigen. Wanneer het gemeentebestuur over leg wil plegen met de Soester sportwereld kan het dit niet beter doen d.an met degenen, die door deze sportwereld zelf daartoe zijn aangewezen en die de componenten zijn van deze sportwereld.. Dit is de beste en meest democratische gang van zaken. Door deze weg te volgen staat het gemeentebestuur zui verder en komt men tot betere resultaten. Dat het overlegorgaan, wanneer men de sportfederatie van Soesterberg over een kam scheert met die van Soest, iets groter zou worden, wanneer de door spreker aangegeven weg zou worden gevolgd, vindt hij niet zo'n groot bezwaar. Dit groter worden brengt dan meteen mede, dat er gemakkelijker meer dan één lid uit Soesterberg in de commissie kan worden benoemd. Een veel groter bezwaar acht spreker het, dat men door het voorstel van B&W aan te nemen een zekere splitsing gaat brengen in de Soester sportwereld, zoals die zichzelf in vrijheid en onafhankelijkheid heeft georganiseerd. De heer R.HILHORST is het met de heer Oranje eens, dat in de Soester sportfederatie de sportwereld zich in volle vrijheid heeft georganiseerd. Diezelfde verenigingen die thans de sport federatie uitmaken, kunnen daar echter ook in volle vrijheid weer uittreden. En dan is de sportfederatie verdwenen. Een verordening wordt niet gemaakt voor een paar dagen, maar moet jaren kunnen gelden. Wanneer in de verordening zou worden ge sproken van de sportfederaties, is het eerste bezwaar, dat de genen die niet bij de sportfederaties zijn aangesloten, worden uitgesloten van het geven van voorlichting aan het gemeentebe stuur. In de tweede plaats zou er, wanneer de sportfederaties moch en verdwijnen, weer opnieuw een regeling op touw moeten worden gezet. De heer PIEREN sluit zich in grote trekken aan bij hetgeen de heer R.Hilhorst aan het adres van de heer Oranje heeft ge zegd. De heer Oranje spreekt van een splitsing, die zich door het in leven roepen van dit overlegorgaan in de Soester sport wereld zou voordoen. Het tegendeel zal echter het geval zijn. Wanneer het voorstel van B&W wordt aangenomen, zullen parti culieren samen met de overheid achter de groene tafel gaan zitten om te zien, welke grote problemen de Soester sportwereld bezighouden. Door dit overlegorgaan wil men trachten deze moei lijkheden op te lossen. Wanneer men hiervoor alleen de Soester sportfederatie zou nemen...... De heer ORANJE? En de Soesterbergse sportfederatie! De heer PIEREN? Niet alle sportverenigingen te Soesterberg zijn bij de sportfederatie aldaar aangesloten. Het is zeer goed, dat er een commissie komt, waarin ook vertegenwoordigers van de raad zitting hebben. Deze raadsleden zullen dan in de raad, die toch de uiteindelijke beslissingen zal moeten nemen, het standpunt van het overlegcollege kunnen verdedigen. De wethouder VAN ZADELHOFP gelooft, dat de heer Oranje niet erg bekend is met de sport. Het zou zeer goed kunnen voorkomen, dat er in het bestuur van de sportfederatie geen enkele voetbal ler zitting heeft. In het overlegorgaan zal het gemeentebestuur echter van elke tak van sport iemand willen hebben. Dit is in het bestuur van de sportfederatie niet het geval. Daar zitten op het ogenblik bij voorbeeld twee mensen van S.P.S.V. in. Wanneer straks geoordeeld moet worden over de aanleg van velden, de verdeling daarvan enz. moeten, zoals de voorzitter reeds - heeft -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 112