23 maart 1956 35. hoeft gezegd., er in het overlegorgaan mensen zitting hebben, die bekend zijn met de gevoelens in de sportwereld. Deze mensen moeten zich bovendien als het ware boven de vereni gingen stellen en niet slechts voor hun eigen vereniging opkomen De heer ORANJE merkt op, dat men thans als het ware een gebouw wil optrekken. Daarvoor geeft spreker een funda ment aan, namelijk de sportfederaties. De heer R.Ililhorst acht dit fundament niet betrouwbaar en stelt daartegenover, dat men dan maar in de lucht moet bouwen. Spreker blijft echter de voorkeur geven aan het bestaande fundament, dat op natuurlijke wijze is gegroeid. Wanneer dit fundament later zou wegvallen, kan men de zaak altijd opnieuw bezien. Uiteraard zal het gemeentebestuur de ontwikkeling moeten bi jhouaen. In antwoord aan de heer Van Zadelhoff merkt spreker op te hebben gesteld, dat het bestuur van de Soester sport federatie langs democratische weg is gekozen en het aangewe zen college is om de Soester sportwereld te vertegenwoordi gen. Dit is niet iets, wat spreker uitmaakt. Dit maakt niemand van het gemeentebestuur uit. Dit maken de sportver enigingen, de voetbalverenigingen, de korfbalverenigingen enz., zelf uit. Deze verenigingen zelf hebben het vertrouwen, dat het bestuur van de sportfederatie hun belangen op de meest juiste wijze zal behartigen. Wanneer de verenigingen behoefte hebben aan een andere vertegenwoordiging, dan zullen zij dat zelf wel beslissen. Vandaar dat spreker heeft gevraagd de besturen van de sportfederaties qualitate qua in het overlegorgaan zitting te laten nernen. Alleen op deze wijze kan men een juiste samenwerking verkri jgen. De heer BUTZEIAAR kan zich niet geheel verenigen met wethouder Van Zadelhoff, die heeft gesteld, dat alle spor ten in het overlegorgaan vertegenwoordigd moeten zijn. Wanneer dit zou worden doorgevoerd, zou de commissie veel en veel te omvangrijk worden. Er worden in deze gemeente ongeveer zestien verschillende takken van sport beoefend. Sedert 20 jaar volgt spreker de sport van zeer nabij. In besturen van diverse sportverenigingen heeft hij zit ting gehad. Indertijd hebben verschillende sportverenigin gen de koppen bij elkander gestoken en zijn gekomen tot de opriohting van de sportfederatie. Geleidelijk aan zijn alle sportverenigingen te Soest lid van deze federatie geworden. Dit bewijst wel het vertrouwen, dat de vereni gingen in de federatie hebben. Dat er in het bestuur van de sportfederatie twee leden van SP.SVzitting hebben berust op gebrek aan kandidaten. Daar het zeer moeilijk was een secretaris te vinden is deze voorlopige oplossing gevonden. Overigens zitten in het bestuur van de sportfederatie zeker afge vaardigden van de voomaansts takken van sport in deze ge meente Het in het leven roepen van een overlegorgaan onder steunt spreker met zeer veel blijdschap. Daar op het ogen- Blik do o puriioaeraties zeer gezond draaien, vraagthij zieh echter af, waarom deze thans min of meer over het hoofd worden gezien. Het gaat in de sportfederaties niet - om -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 114