23 maart 195 6 - - 37. overleg met de federaties kan eerst worden geopend, wanneer deze verordening is vastgesteld. De wethouder VAN DEN AREND gelooft, dat de sportfede raties in principe geen bezwaar tegen de thans voorgestelde commissie van advies hebben. Het bezwaar is sleohts, dat er geen contact is met de sportfederaties als zodanig. Spreker gelooft echter, dat de sportfederaties niet als zodanig in de verordening kunnen worden opgenomen. In een verordening kan alleen worden gesproken van contact met personen en niet met federaties, die te allen tijde weer ontbonden kunnen worden. In de voordracht staat, dat ten aanzien van de verte genwoordigers van de sportwereld in de adviescommissie overleg zal worden gepleegd met de sportfederaties. Het is dus niet uitgesloten, dat de sportfederaties enkele leden uit hun bestuur zullen aanwijzen. Op deze wijze kunnen de sportfederaties toch contact hebben met het adviesorgaan. De heer VAN ANDEL merkt op, dat pas wanneer deze ver ordening in kannen en kruiken is overleg kan worden gepleegd met de sportfederaties. Ook de leden van het bestuur van deze federaties kunnen dan in aanmerking komen voor het lidmaatschap van deze adviescommissie. De VOORZITTER zegt, dat er inderdaad voor de vaststel ling van deze verordening geen overleg met de sportfederaties over de samenstelling van de adviescommissie kan worden gepleegd, kanneer deze verordening zal zijn vastgesteld, zal onmiddellijk contact met de sportfederaties worden op genomen. Het ligt in de bedoeling in april reeds met een voor dracht bij de raad te komen, zodat de commissie van advies in mei al kan gaan werken. De heer ORANJE merkt op, dat het derde lid van artikel 2 'luidt; "Het schoolonderwijs in de lichamelijke opvoeding valt buiten de bemoeiingen der commissie." Dit is overbodig, want de gehele verordening handelt over "sport buiten schoolver band", hetgeen ook blijkt uit de naam van de commissie. De VOORZITTER zegt, dat de opmerking van de heer Oranje juist is en schrapt het derde lid van artikel 2. De heer VAN WELY ondersteunt het door de heer Oranje gedane voorstel ten aanzien van het inschakelen van de sport federaties De VOORZITTER brengt hierop het voorstel van B&W in stemming, zoals dit door het schrappen van het derde lid van artikel 2 en door de aanvulling van het eerste lid van arti kel 3 is gewijzigd. Hij is zich er van bewust, dat deze pro cedure van in stemming brengen niet geheel juist is. Hij doet dit echter om de heer Oranje c.s. de moeite te besparen om een andere redactie te geven. Hierop wordt het gewijzigde voorstel aangenomen met 14 tegen 3 stemmen. Voor hebben gestemd de leden; Dorresteijn, Grift, Van Zadelhoff, R.Hilhorst, De Haan, AP.HilhorstClemens, Schaafsma, Pieren, mevrouw landweer-de Visser, Van Andel, Van den Arend, Brouwer en Klarenbeek. Tegen hehben gestemd de leden; Van ïïely, Oranje en Butzelaar 40. Voorstel tot wijziging der gemeentebegroting 1955 (IV-789). 41Voorstel tot wijziging der gemeentebegroting en der begroting van het woningbedrijf voor 1955 (overschrijving kredieten) (IV-788). - 42 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 118