23 maart 1956 38. 42. Voorstel tot wijziging cler gemeentebegroting 1 956 (woningtel ling) 43. Voorstel tot het aangaan van geldleningen (IV-799). 44. Voorstel tot wijziging van de instructie van de keuringsveearts en de hulpkeurmeester (IV-787). 45. Voorstel tot vaststelling van het rentepercentage voor de rekening-courant-overeenkomst met het Gasbedrijf. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen 40-45 besloten. 46. Voorstel tot benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand. De VOORZITTER houdt dit voorstel aan, omdat het de raad te laat heeft bereikt om er kennis van te kunnen nemen. 47. Voorstel tot beantwoording van het aan de raad gerichte schrijven dod. 31 mei 1955 ingekomen van wijlen de heer C.Hofman inzake heffing aanlegbelasting en overdracht grond aan de Braamweg (IV-V-786) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 48. Voorstel tot beantwoording van het aan de raad gerichte schrij ven d.d. 23 augustus 1955 ingekomen van de heer W.Bosman inzake bebouwing Oude Grachtje/verb.Klaarwaterweg (V-782). De VOORZITTER deelt mede, dat de Commissie voor het Grond bedrijf en Uitbreidingsplannen met dit voorstel akkoord gaat, doch adviseert er naar te streven de rood en groen aangegeven gronden in handen van de gemeente te verkrijgen tegen een rede lijke prijs. De wethouder VAN ZADELHOFE deelt ter nadere mededeling over deze kwestie het volgende mede. Bij het maken van de Klaar- waterweg was er een sloot, die de grens vormde tussen de gemeen tegrond en de grond van de heer Bosman. Gemeentewerken heeft toen aan de heer Bosman gevraagd, of hij er bezwaar tegen had, dat de sloot zou worden verlegd. Het was namelijk van belang, dat de sloot iets verder van het wegdek af kwam te liggen. De heer Bosman juichte dit toe, omdat hij door de bestaande sloot een zeer slechte afwatering had. Op verzoek van de heer Bosman heeft Gemeentewerken de nieuwe sloot door middel van een duiker laten uitmonden in het Oude Grachtje. De grond is afgezet met betonpaden, die eigendom zijn van de gemeente, uitgezonderd de betonpaden langs het Oude Grachtje, die de heer Bosman zelf heeft betaald. De door de gemeente aangebrachte palen zijn van een veel en veel betere kwaliteit dan hetgeen er vroeger stond. Deze afrastering staat op het terrein van de heer Bosman. Deze had daarom verzocht, opdat de koeien niet bij de sloot kunnen komen. De gemeente heeft indertijd gevraagd, of de heer Bosman de grond niet wilde verkopen, die tussen de sloot en het gemeente eigendom ligt. De heer Bosman wilde dit echter liever niet, want als hij de grond als bouwterrein zou verkopen, was hij deze vierkante meters kwijt. Daarom is door Gemeentewerken nooit iets doorgegeven over aankoop van grond, want er was niets aan gekocht. Niemand begrijpt thans de reactie van de heer Bosman, die indertijd juist zo blij was, dat de sloot werd gegraven. Hij stelt in zijn brief niet voor de sloot weer te verleggen. Daar piekert Gemeentewerken overigens niet over. Hoogstens zou het hek aan de andere kant van de sloot kunnen worden geplaatst. Daar heeft de heer Bosman echter alleen maar nadeel van, want dan kunnen zijn koeien weer bij de sloot komen. - Spreker -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 120