23 maart 1956 40. v/as geweest, had het ook in de raad moeten komen. De heer A .P.HILHORSTs Wij moeten het ook in de raad hek- hen, wanneer er een afrastering door de gemeente op een particu lier terrein wordt gemaakt. De wethouder VAN ZADELHOFF; Dat behoeft niet. Dit kon v/orden gefinancierd uit het krediet voor de verbetering van de Klaarwaterweg. Dit is onderhands geregeld, omdat de verlegging van de sloot zowel voor de gemeente als voor de heer Bosman van belang was. Gemeentewerken is de heer Bosman bovendien nog ter wille geweeest door op zijn verzoek de grond, die over was, op zijn terrein te storten, omdat hij zo'n last van het water had Een ambtenaar van de afdeling wegen van Gemeentewerken zal nooit en te nimmer tegen iemand zeggen.. Als je dit doet, dan wordt die grond bouwterrein. Het is namelijk niet de taak van deze mensen over uitbreidingsplannen te oordelen. Daar weten zij niets van. Hetgeen de heer Bosman schrijft is dan ook volkomen onjuist. Hij heeft het over door hem afgestane grond, doch hij heeft nooit grond afgestaan. Er heeft nooit een eigendomsoverdracht plaats gevonden. Deze kan alleen plaats vinden, wanneer de raad besluit de grond te aanvaarden. Pas wanneer dit is gebeurd, heeft de burgemeester het recht om de grond via de notaris te laten overschrijven. De heer A .P.HIlIiORSï merkt op, dat tijdens de behandeling van deze kwestie in de commissie de directeur van Gemeentewerken aanwezig was en in geen enkel opzicht op de hoogte v/as. Het wil er bij spreker niet in, dat een zodanig object zonder overleg met de directeur wordt uitgevoerd. Spreker stelt voor deze zaak opnieuw in de commissie te behandelen. Dan kunnen beide partijen worden gehoord. Het is niet juist op grond van de voorlichting van één zijde, waarbij de andere partij volledig is uitgesloten, zijn stem uit te brengen. De wethouder VAN SA DE LH 0 FF merkt op, dat van een onbelang rijk onderdeel als het verleggen van dat slootje de directeur niet op de hoogte behoeft te zijn. Tegen aanhouding zou spreker geen bezwaar hebben. De zaak ligt echter niet zo moeilijk, ^e heer Bosman is bij spreker op het spreekuur geweest. Aan hetgeen hij vertelde was geen touw vast te knopen. Hat in de voordracht staat is in ieder geval juist. Er is geen grond afgestaan. Wanneer de heer Bosman het met de te nemen beslissing niet eens is, zpl hij v/el weer schrijven. •pe heer ORANJE zegt, dat er zonder raadsbesluit en offici ële grondoverdracht de grond wettelijk niet is overgedragen. Spreker kan de gedachtengang van de heer Bosman overigens wel volgen. Hij neemt aan, dat dit een betrekkelijk eenvoudige man is. Toen de grondafrastering was geplaatst en toen aan de andere kant daarvan de sloot v/as gegraven betekende dit voor hem, dat hij de grond had afgestaan. In feite heeft'de heer Bosman van de grond afstand gedaan. Hij doet er niets meer mede. De gedach tengang van deze man dient de gemeente naar sprekers oordeel te accepteren. De wethouder VAN ZADELHOFFr, het is toch volkomen onbegrijpe lijk, dat iemand die in zijn gedachten heeft van deze grond bouw terrein te maken, daar een sloot gaat graven. De heer A.P.HILHORSTs Dit is allemaal theorie. De heer Bosman zal in afwachting van de bestemming bouwterrein zijn grond toch niet onder water laten staan. De VOORZITTER stelt voor het voorstel van het college aan te nemen met inachtneming van de door de Commissie voor het - Grondbedrijf -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 124