- 23 maart 1956 - - 42. toegezegde verbeteringpnworden aangebracht? De VOORZITTER meent, dat de aanvrage om een hoger aantal vergunningpigebaseerd is geweest op uitbreiding der bevolking en op het vreemdelingenverkeer. De tweede vraag van de heer Van ïïely slaat op politie- aangelegenheden, waarvoor spreker geen verantwoording aan de raad is verschuldigd. Teneinde geen verwarring in de verant woordelijkheden te krijgen, is het dan ook beter hierop niet in te gaan. De wethouder VAR ZADSLHOPP deelt in antwoord aan de heer Van Wely mede, dat bedoelde trottoirs in het vorige jaar door tijdnood niet zijn verbeterd, terwijl de werkzaamheden in ver band met de weersomstandigheden ook in het begin van het nieuwe jaar niet konden plaats vinden. Thans zal de verbetering echter binnen de kortst mogelijke tijd worden uitgevoerd. De gladheid van de trottoirs kan men Gemeentewerken niet verwijten. Dit ligt aan de bewoners die de sneeuw hadden moeten ruimen. Dat is bij politieverordening voorgeschreven. De heer VAN WELY merkt op, dat de trottoirs waren schoon gemaaktDe mensen wagen zich onder normale omstandigheden al liever niet op de trottoirs. Nu er echter ook nog sneeuw was gevallen, dorsten zij daar in het geheel niet meer te komen. Het is het beste zodra de bomen gerooid zijn., een tegel - trottoir aan te leggen. Anders krijgt men dubbel werk, want in de toekomst zal hier toch een t;geltrottoir moeten komen. De wethouder VAN ZADELHOEP merkt op, dat daar geen geld voor is. Het trottoir is slecht door de groei der bomen. Wan neer de bomen weggaan, behoeft het trottoir niet geheel ver nieuwd te worden, doch slechts verbeterd. De heer VAN WELY wijst op de Bonifaciusstraat De wethouder VAN ZADELHOEP: Dat is een nieuwe straat, waar het geld voor trottoirs er weer uitkomt. De heer SCHAAPSMA deelt mede, dat er in Soesterberg een strook van 100 meter is, waar het hemelwater, dat op straat valt, in verzameld moet worden en moet wegzakken. Helaas zakt het water daar niet weg. Erger nog is dat het rioolwater zich vermengt rnet dit water, zodat er een afschuwelijke stank ont staat. Het is noodzakelijk, dat in deze toestand voor de aan staande zomer verbetering wordt gebracht. Spreker heeft hiervan reeds verschillende gemeentelijke autoriteiten op de hoogte gesteld De toestand daar ter plaatse is zeer moeilijk. Er rijden veel zware vrachtauto's met zand voor het vliegveld. Bij mooi weer veroorzaken deze auto's verschrikkelijk veel stof. De melkboer, de bakker en andere leveranciers van levensmiddelen kunnen hun beroep daar dan bijna niet uitoefenen. Bij regenweer is de toestand daar helemaal verschrikkelijk. Hier moet spoedig verbetering in worden gebracht. Anders is het nieuwe stuk Soesterberg, dat daar in aanbouw is aan alle mogelijke gevaren blootgesteld Bovendien heeft spreker het vermoeden, dat op deze plaats wel eens beerputten geleegd worden op een wijze, die minder toelaatbaar is, namelijk door overheveling op de afvoer van het regenwater De wethouder VAN ZADELHOPP deelt mede, dat het gemeentebe stuur - zoals de heer Schaafsma wel weet - de zaak achter diens huis reeds heeft bekeken. Er is hier geen oplossing voor te vinden of de daar lopende sloot tussen Zeist en Soest zou moeten - worden -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 128