- 6 - BENODIGDHEDEN EN HULPMIDDELEN. -2.07.353 Beschikbaarstelling van een krediet voor de aanschaffing van een schri f-"boekhoudmachine met dubbele automatische voorsteekinrichting2 nov. '56 1 36 VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMSN -2.07.51 Voor kennisgeving a,ange- nomen schrijven van de heer R. Hilhorst d.d. 17 april 1956 inhoudende mededeling dat hij ontslag neemt als lid va.n de raad..2 mei '56 55 Onderzoek van de geloofs- hrieven van de heer Ver- steijne.....25 juni '56 65/66 Benoeming heer Versteijne als lid voor de commissie voor het grondbedrijf en het uitbreidingsplan en de commissie sociale za ken25 juli '56 87 WETHOUDERS -2.07.526 Verhoging jaar?fedde van de wethouders28 sept.'56 111/113 GEMEENTEWERKEN -2.07-55 A Vaststelling van de be groting12 dec. '56 179 REINIGINGSDIENST. -2.07*55 Ar. Oninbaarverklaring van aan slagen inzake het recht voor het ophalen van as en vuilnis...2 mei '56 59 Verlenen van een krediet t.b.v. de aanschaffing van een veegmachine7 dec. '56 149 POLITIE. -2.07.55 B Verstrekken van een kre diet voor de aankoop van een motorrijwiel met zij span voor de politiepost Soesterberg28 sept.'56 111 Opnieuw huren van de wo ning Veldm. Montgomeryweg 29, Soesterberg7 dec. '56 149 Beschikbaarstellen van een krediet voor de aanschaf fing van een nieuwe poli- tie-auto7 dec. '56 1 54/56

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 12