- 23 maart 1956 43. worden verlengd. De toestand daar blijft een noodoplos sing. Het wachten is op de plannen voor de rioolwater zuiveringsinstallatie. Dit is een kwestie van enkele maanden. Dan is het ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verheij met de plannen gereed. Inmiddels worden besprekingen met de gemeente Zeist gevoerd, omdat de weg waarover de heer Schaafsma heeft gesproken eigendom van Zeist is. Soest wilde deze weg in eigendom verkrijgen. Zeist wil haar echter niet afstaan. Dit is evenwel niet zo'n bezwaar, want Zeist wil wel alle mogelijke medewerking verlenen aan dit vrij grote object. Tot het gereedkomen van de zuiveringsinstallatie zal men hier in een overgangsfase verkeren. Zowel in Soest als in Zeist kunnen de installaties met een goede anderhalf jaar draaien. Daar de desbetreffende weg in Zeist ligt, kan het gemeentebestuur aan het stof weinig doen. De heer SCHAAPSMA deelt mede de G-eneraal Winkelman straat te hebben bedoeld. Deze straat is indertijd met grind een beetje verhard. Nu rijden daar elke dag zware vrachtauto's met zand voor het vliegveld over. Bij mooi weer maken deze auto's zo'n stof, dat men het leven daar haast niet harden kan. Bij slecht weer is deze weg een modderpoel. Aan deze toestand moet een einde worden gemaakt. De wethouder VAN ZADELHOPE merkt op, dat deze vracht auto's vroeger door de Lorentzlaan reden. Deze laan is echter B-weg geworden. Wanneer de auto's niet door de Generaal Winkelmanstraat zouden mogen rijden, kunnen zij alleen de Kampweg nemen en dan maakt de heer Clemens na tuurlijk bezwaar. De auto's moeten toch ergens door om het vliegveld te bereiken. De heer CLEMENS merkt op dat er nog een andere weg is. Wanneer de auto's daarover rijden heeft niemand er last van. De heer SCHAAFSMAï Die weg is onbegaanbaar voor vracht auto s De heer PIEREN vraagt, of er dit jaar nog iets aan de woningen aan de Generaal Spoorstraat zal worden gedaan. De plannen daartoe zijn op het ogenblik bij Wederopbouw in Utrecht De wethouder VAN ZADELHOPE zegt, dat het aanbrengen van deze verbeteringen afhangt van de vraag, of men dit al dan niet zal subsidiëren. De VOORZITTER deelt mede, dat hedenochtend bericht is gekomen, dat men deze verbetering niet subsidieert. Er zal dus verder moeten worden gepuzzeld. Mevrouw LANDWESR-de Visser herinnert er aan tijdens de ochtendzitting der begrotingsbehandeling te hebben ge vraagd naar het ongeluk met het omzagen van een boom aan de Nieuweweg. De wethouder heeft toen gezegd deze vraag in de middagzitting te zullen beantwoorden. Dit antwoord kreeg spreekster toen echter niet. Zij heeft naar deze kwestie in de januarivergadering wederom gevraagd. Toen is haar een rapport toegezegd. Thans is het maart, maar een rapport heeft zij nog niet ontvangen. De wethouder VAN ZADELHOPE merkt op, dat dit zijn oor zaak vindt in het feit, dat de notulen van de vorige verga dering nog niet klaarwaren en nog niet doorgezonden waren aan Gemeentewerken. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 130